Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1086 (2007-2008)
Innlevert: 09.05.2008
Sendt: 13.05.2008
Besvart: 20.05.2008 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Rundskriv Q-1/2008 som krisesentrene har mottatt, skaper problemer for krisesentrene, noe også Norsk Krisesenterforbund og Krisesenter-sekretariatet har påpekt. Norasenteret IKS i Sør-Varanger som omfatter alle de 9 kommunene i Øst-Finnmark planla byggestart for nytt krisesenter i 2007. Planene måtte utsettes pga. at det ikke var snekkere tilgjengelig.
Ser statsråden det urimelige i at et nytt regelverk har tilbakevirkende kraft, og vil statsråden bidra slik at byggeprosessen nå kan igangsettes?

Begrunnelse

Norasenteret IKS krise- og incestsenter mottok den 22. februar i år de nye retningslinjene for regnskap og budsjett, samt om forhåndsgodkjenning av nybygg og flytting til nye lokaler. De nye retningslinjene har ikke tidligere vært nevnt i rundskriv eller retningslinjer. Norasenteret IKS har i alle årsmeldinger og alle rundspørringer gitt uttrykk for sine planer om å bygge nytt hus. Det har aldri blitt gitt tilbakemelding fra departementet om at dette ikke er mulig. Det er forståelig at man ønsker en kontroll av sentrenes utgiftsutvikling og kostnadsnivå. Det er likevel sterkt å beklage at de nye retningslinjene skal ha en tilbakevirkende kraft på planer som allerede er igang og har god forankring i alle de 9 eierkommunene i Øst-Finnmark. Omfattende byggeprosesser av denne typen krever lang behandlingstid i krisesentrene og i de involverte kommunene, derfor burde nye retningslinjer rundt slike viktige områder ha vært varslet i god tid før de ble satt i verk. Norasenteret IKS i Sør-Varanger er det eneste krise- og incestsenteret vi har i hele Øst-Finnmark.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Etter omleggingen av finansieringsordningen for krisesentrene fra 2005 til en 20 – 80 ordning, har det vært en sterk årlig økning i utgiftene på området. Dette er bakgrunnen for at Barne- og likestillingsdepartementet, gjennom årets retningslinjer for statstilskuddet (rundskriv Q-1/2008) har pålagt krisesentrene, vertskommunene og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet rutiner som skal sikre bedre forutsigbarhet i de statlige tilskuddsutbetalingene.

Staten gir tilskudd til investeringer i forbindelse med nybygg, nye lokaler og utbedringer av eksisterende lokaler etter samme fordelingsnøkkel som til drift av krisesentrene (20 – 80).

I rundskrivets punkt 4.3. heter det at ”Ved planlegging av nye krisesentre, oppføring av nye bygg og flytting til nye lokaler skal vertskommunen kontakte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for forhåndsgodkjenning. I direktoratets vurdering skal det ses hen til behov for og geografisk spredning av krisesentrene.” Kravet om forhåndsgodkjenning er begrunnet nettopp i behovet for bedre oversikt og kontroll med utgiftsveksten. Et viktig siktemål med forhåndsgodkjenning er også å påse at det planlagte prosjektet faller innenfor retningslinjene for statstilskudd til krisesentre.

Hensikten med bestemmelsen er imidlertid ikke å reversere prosjekter som allerede har kommet langt i planleggingen. Norasenteret IKS i Sør-Varanger har de nødvendige kommunale vedtakene på plass og var klare til å starte byggingen allerede i 2007. Det er ikke aktuelt å stanse eller forsinke dette prosjektet.