Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1091 (2007-2008)
Innlevert: 13.05.2008
Sendt: 13.05.2008
Besvart: 26.05.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Sjømatnæringen er en global og konkurranseutsatt næring med behov for enhetlig forvaltning, profesjonelle offentlige myndigheter og forutsigbare rammebetingelser. Regjeringen har sendt på høring et forslag til forvaltningsreform hvor sjømatnæringen gjøres til gjenstand for regionalisert forvaltning. Dette gjelder særlig havbruk, distriktskvoteordning, konkrekrabbeforvaltning og vernepolitikk.
Ser statsråden at dette kan svekke konkurranseevnen til sjømatnæringen og øke byråkratiet?

Begrunnelse

Kommunal- og regionaldepartementet har, i forbindelse med den nye regionreformen St. meld. nr. 12 "Regionale fortrinn - regional framtid", foreslått at sentrale forvaltningsoppgaver knyttet til havbruk og oppdrett flyttes fra Fiskeridirektoratet og ut i regionene.
Det foreslås at de enkelte regioner skal få disponere egen andel av kvoten på kystsel, at regionene skal kunne gi lokale reguleringer innenfor et geografisk område fra strandsonen til grunnlinjen eventuelt til 12 nautiske mil, at regionene skal utarbeide regionale forvaltningsplaner for tang og tare og at regionale myndigheter skal ha ansvaret for utvikling av kriterier for deltakelse i kongekrabbefisket.
Om distriktskvoteordningen uttales at Fiskeri- og kystdepartementet høsten 2006 har iverksatt en prøveordning med distriktskvoter i Nordland, Troms og Finnmark og at årets prøveordning vil bli evaluert før det tas stilling til videreføring eller eventuell opphevelse av ordningen.
I Ot.prp. nr. 20 (2007-2008) om havressurslova foreslo departementet en egen bestemmelse om distriktskvoter. Ordningen ble vedtatt, med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti og Senterpartiet.
Videre skal ansvaret for Fiskeridirektoratet har for å tildele tillatelser for oppdrett og havbeite, klarering av lokaliteter samt ansvar for innsigelser på vegne av havbruksinteresser i kommunale kystsoneplanprosesser, overføres fra Fiskeridirektoratets regionkontorer til regionene. Dette innebærer at den såkalte "Trøndelagsmodellen", der statlige sektorfullmakter er samlet hos Fiskeridirektoratet for å effektivisere saksbehandlingen i kurante saker, ikke kan gjennomføres nasjonalt i sin nåværende form.
I Nordlys 21. april 2008 kunne vi lese om direktør i Fiskeri- og havbruknæringens landsforening (FHL) Geir Ove Ystmark uttale at FHL frykter at oppdrettere må forholde seg til enda en forvaltningsenhet, i tillegg til Mattilsynet, Kystverket, Fiskeridirektoratet og kommunene. Ystmark uttaler at:

"Det vi vil ha, er en mer enhetlig forvaltning. Men nå frykter vi enda mer unødvendig byråkrati, lengre saksbehandling og en politisering av næringen til fylkene på lokalt nivå. Vi er redd en lokal utvelgelse av oppdrettsaktører vil gi ulike rammevilkår i ulike regioner.
Det er grunn til å frykte at utvelgelsen blir styrt av andre hensyn enn det næringsmessige."

I Fiskeribladet 5. mai vises det til at FHL kommer med innspill som langt på vei vil at reformen skrinlegges når det gjelder saker som berører denne næringen. FHL er kritisk til at det ikke følger realpolitikk med reformen, bare administrative oppgaver til regionene. Det fremkommer også at FHL frykter for mindre enhetlig forvaltning og dårligere effektivitet i saksbehandlingen.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: I St.meld. nr. 12 (2006-2007) fremmet for Stortinget 8. desember 2006 redegjøres det for de saker regjeringen foreslo overført fra sentrale myndigheter til det regionale folkevalgte nivået. I Innst. S. nr 166 (2006-2007) slutter flertallet i Kommunal- og forvaltningskomiteen i det alt vesentlige seg til regjeringens forslag hva gjelder overføringer i marin sektor.

Utgangspunktet for denne meldingen var å legge grunnlaget for en hensiktsmessig forvaltningsstruktur og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene, herunder en mer samordnet og effektiv offentlig forvaltning ved at ulike sektorer ses i sammenheng innenfor den enkelte region.

I forbindelse med stortingsrepresentant Hansens spørsmål vil jeg vise til Fiskeri- og kystdepartementets høringsuttalelse av 30. april d.å. på Kommunal- og regionaldepartementets høringsnotat; Forvaltningsreformen – forslag til nye oppgaver til det folkevalgte regionale nivået, distribuert den 26. februar 2008. Høringsuttalelsen er offentlig og tilgjengelig på www.regjeringen.no/krd.

Oppfølgingen av forslag og synspunkter fremkommet under høringen er nå til vurdering og drøfting. Saken er foreløpig ikke endelig behandlet av regjeringen, og jeg kan selvsagt ikke forskuttere regjeringens beslutning.

Jeg vil imidlertid legge til at jeg er opptatt av å få til en best mulig balanse mellom hensynet til en effektiv og enhetlig saksbehandling mellom de ulike fylker, og ønsket om å gi regionalt skjønn større påvirkningsmuligheter i forvaltningen av fiskeri- og havbruksoppgaver som én innfallsvinkel til styrket verdiskaping regionalt.