Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1092 (2007-2008)
Innlevert: 13.05.2008
Sendt: 14.05.2008
Besvart: 21.05.2008 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Hvor mye statlig støtte har gått til stiftelsen New Page, og hvilke resultater kan stiftelsen dokumentere i sine søknader om støtte?

Begrunnelse

Stiftelsen New Page gir oppfølging til ungdom, etter avtale med BUFetat. Stiftelsen skriver på sine hjemmesider at de har aktivitet i Bergen, Stavanger og Oslo, og at de finansieres av statlige, kommunale og private kilder.
Stiftelsen gjør ikke rede for sine resultater på sine hjemmesider.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Stiftelsen New Page har mottatt midler fra Barne- og likestillingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Øst og region Vest. Dette fordeler seg som skissert nedenfor.

Midler fra Barne- og likestillingsdepartementel:

Barne- og likestillingsdepartementet hai- gitt økonomisk støtte på til sammen

kr 3 800 000 til New Page i Bergen, Oslo og Stavanger i perioden 2004 - 2008 gjennom

departementets tilskuddsordning Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn.

Formålet med tilskuddsordningen er å bedre oppvekst- og levekår for barn og ungdom, særlig for ungdom i alderen 12 til 25 år, i de 23 bykommunene og de 7 utvalgte Oslobydelene som omfattes av ordningen. Bevilgningen benyttes til tiltak og prosjekter som retter seg mot barn og ungdom med spesielle behov og mot utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljøer. Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn står overfor spesielle utfordringer, og arbeid og innsats som fremmer integrering er høyt prioritert. Gjennom tilskuddsordningen har departementet i flere tiår bidratt til å iverksette tiltak rettet mot ungdom med innvandrerbakgrunn.

Støtten som tildeles New Page gjennom tilskuddsordningen gis til fattigdomsforebyggende arbeid. Det er i hovedsak tre tiltak som støttes. New Page Camp, New Page Work og New Page CrossWorker. Førstnevnte er et ferie og fritidstiltak som tilbyr leiropphold i sommer- og skoleferier samt helgeakliviteter for barn, unge og familier med få andre tilbud. New Page Work er arbeidsmarkedstiltak og New Page CrossWorker er et tiltak som er del av et større utviklingsprosjekt i EU og som handler om kursing av ungdom som skal fungere som rollemodeller i arbeidet med yngre ungdommer.

De opplysninger som har vært gitt i de årlige søknader om støtte fra New Page, tilfredsstiller de krav og betingelser som departementets rundskriv setter for storbybevilgningen. Dette innebærer blant annet opplysninger om aktivitet, målgruppe og antall barn og unge som berøres av tilbudet. Den årlige økonomiske og faglige rapporteringen fra stiftelsen tilfredsstiller på samme måte de krav som gjeldende tildelingsbrev setter for mottaker av tilskudd fra ordningen.

Kjernevirksomheten til New Page er sekundærforebygging for ungdom gjennom individuell oppfølging. Forebyggende arbeid på sekundært nivå innebærer at New Page setter i verk tiltak overfor enkeltungdom med et identifisert adferdsproblem.

New Page viser til positive resultater. Blant annet gjennomførte de i løpet av 2007, en kartlegging av ungdomsgruppen som har fått individuell oppfølging i New Page (Rapport nr. 1/07 Kartlegging av ungdommer i New Page 2007 av Tom Irgan). Rapporten er i sin helhet tilgjengelig på http://www.newpage.no/ressultater.html

Tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn har vært evaluert flere ganger. Departementet vurderer nå å sette i gang en ny evaluering av ordningen hvor virksomheten til slike tiltak som New Page vil inngå.

Midler fra Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Øst

Region Øst har benyttet en person med flerkulturell kompetanse fra New Page som foredragsholder og bidragsyter i opplæringsprogrammet til regionens fagteam. Dette ble betalt med kr 31.500 i 2007 og kr 11.500 i 2008.

Midler fra Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Vest

Region Vest har ikke gitt statlige støtte til New Page, men har kjøpt tjenester av dem. Fagteamene har ingen avtale med New Page om kjøp av tjenester. Derimot har de i noen saker refundert kostnader, utover kommunal egenandel, til kommunale hjemmebaserte tiltak der New Page brukes. 12006 ble kr 5.7 mill benyttet tii direkte kjøp av tjenester fra New Page på denne måten. 12007 kr 6,5 mill og hittil i 2008 kr 78.000. Mesteparten av tiltakene foregår i Stavangerområdet, knyttet til fagteam Jæren og Sandnes. Fagteamene opplyser at de har positive resultater. De fleste ungdommene har gjennomført sin skolegang og fått rimelig god orden på livet sitt.