Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1093 (2007-2008)
Innlevert: 13.05.2008
Sendt: 14.05.2008
Besvart: 21.05.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Viser til begrunnelsen.
Mener statsråden at anbudskonkurransen om konsesjon for å drive drosjesentral i Tromsø har fulgt regelverket om offentlige anskaffelser, at ansienitetsprinsippet er fulgt, og er i henhold til § 46 i Yrkestransportforskriften der det fremkommer at sentraler skal drives etter en form for "samvirkemodell"?

Begrunnelse

Sommeren 2007 ble det klart at det ville bli en ny drosjesentral i Tromsø, da Tromsø Taxi tapte i en anbudskonkurranse om pasienttransport mot Troms Taxi AS. 14 drosjeeiere som tilhører under Tromsø Taxi ønsket å kjøre for Troms Taxi AS. Disse ønsket også å ta overgang når Troms Taxi fikk tillatelse til å starte sentral i byen. Troms Taxi startet kjøringen og gjennomførte denne i en 3-månedersperiode, ved hjelp av disse 14 samt noen bostedsløyvehavere fra nærområdene. Troms Taxi fikk et vedtak hos løyvemyndigheten (Troms fylkeskommune) om å kunne starte sentral i juli 2007, men dette blir trukket en måned senere da løyvemyndigheten finner ut i ettertid at man ikke kan benytte biler som tilhører en annen sentral - og heller ikke bostedsløyver. Troms fylkeskommune besluttet imidlertid å lyse ut konsesjon til drift av drosjesentral på ny. Løyvemyndigheten tilskrev Helse Nord som står for pasienttransport slik at avtalen, underskrevet av begge parter, med omsetning på 25 mill. kroner gikk tapt for Troms Taxi grunnet at Troms fylkeskommune trekker løyven til Troms Taxi AS som nylig var gitt, noe som har medført stort økonomisk tap for Troms Taxi AS.
Troms Taxi AS sin konsesjon ble utlyst på nytt og det kom inn 4 søkere, hvorav de 14 drosjeeierne nevnt ovenfor sendte egen søknad om å kunne starte sentral under prosjektnavnet "Bydrosja".
Behandlingen av disse konsesjonssøknadene har tatt meget lang tid, og man har opplevd at to selskaper har fått konsesjon, først Troms Taxi AS og så Taxi 1 og deretter ble Stein Sørensen Persontransport innstilt.Vedtaket ble anket, men ennå er ikke anken ferdigbehandlet.
Det har også fremkommet at den som nå har fått tildelt konsesjon, har kommet med justeringer i sitt tilbud etter at alle søknader og klager fra de andre aktørene er behandlet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er fylkeskommunen som er løyvemyndighet for drosjer etter yrkestransportloven og som bl.a. avgjør om det skal etableres en eller flere drosjesentraler i et løyvedistrikt, og som eventuelt kaller tilbake tillatelsen til å drive sentral. Det er også løyvemyndigheten som kan pålegge tilknytningsplikt til sentral. Jeg kan ikke gå inn og kommentere saksforholdet i en sak som er under behandling av løyvemyndigheten, og som løyvemyndigheten fullt ut har ansvaret for.

Generelt vises det til at en drosjesentral har som oppgave å formidle drosjetransport ved hjelp av drosjeeiere som løyvemyndigheten har gitt tilslutningsplikt til sentralen. En drosjesentral er et privat og ikke et offentlig rettsubjekt, og det står åpent for alle å søke om å få etablere drosjesentral. Det er heller ikke noe krav om spesielle eierforhold til en taxisentral. Yrkestransportforskriften § 46 pålegger ikke noen plikt til å organisere sentralen etter en ”samvirkemodell” eller tilsvarende, selv om andelslagsformen har vært den vanligste måten å organisere drosjesentraler på. Eksempelvis kan nevnes at alle de største byene i dag har minst én sentral som ikke eies av de tilsluttede drosjeeierne.

Det er oftest private interesser som tar initiativet til å få etablere konkurrerende sentraler. Det er likevel ikke noe i veien for at løyvemyndigheten gjennom en offentlig kunngjøring gir flere interessenter mulighet til å søke om å få etablere ny sentral. Løyvemyndigheten vil i så fall måtte fastsette kriterier for valg av den som skal få etablere en ny sentral, i tilfelle det melder seg flere interessenter enn det antall sentraler man ønsker etablert. For øvrig legges til grunn at løyvemyndigheten forholder seg til alminnelige forvaltningsrettslige prinsipp ved saksbehandlingen. Utøvelse av myndighet etter yrkestransportloven til å gi tillatelse til å etablere drosjesentraler er ikke en offentlig anskaffelse, og regelverket for offentlige anskaffelser får følgelig heller ikke anvendelse.