Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1099 (2007-2008)
Innlevert: 15.05.2008
Sendt: 15.05.2008
Besvart: 16.05.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede viser til at masterutdanningen av manuellterapeuter ved universitetet i Bergen står i fare for å bli lagt ned som en følge av de økonomiske rammevilkårene. Denne masterutdanningen er, slik undertegnede ser det, svært viktig i forhold til et helseperspektiv.
Kan undertegnede derfor be om statsrådens vurdering av denne saken, samt en redegjørelse knyttet til hva statsråden vil gjøre for å sørge for at masterutdanningen av manuellterapeuter ved universitetet i Bergen opprettholdes?

Begrunnelse

Undertegnede viser til at masterutdanningen av manuellterapeuter ved universitetet i Bergen står i fare for å bli lagt ned som en følge av de økonomiske rammevilkårene.
Masterutdanningen er, slik undertegnede ser det, svært viktig i forbindelse med utdanning av kompetent helsepersonell for fremtidens Helse-Norge, og at det derfor er viktig at man finner frem til en økonomisk løsning som gjør at tilbudet vil bli videreført.
Den økonomiske usikkerheten rundt denne utdanningen er uheldig både for fremtidig kompetanse og rekrutteringen til studiet, det må derfor raskt komme en løsning som sikrer studiets videre fremtid.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 1063 fra representanten Laila Dåvøy. Spørsmålet fra representanten Harald T. Nesvik gjelder de samme forholdene, og jeg gjengir derfor svaret jeg har gitt til representanten Dåvøy:

”Masterstudiet i manuell terapi ble opprettet som et prøveprosjekt ved Universitetet i Bergen i 2001 finansiert med midler fra fondene til Norsk Fysioterapeutforbund. Studiet ble formelt opprettet i 2004 med finansiering over rammen til universitetet. Det framgikk av vedtak i fakultetsstyret den gangen at det måtte arbeides videre for å sikre ressursgrunnlaget før studiet kunne igangsettes som et permanent studietilbud. Dette har etter det jeg har oppfattet ennå ikke lyktes fullt ut. Universitetet vurderer derfor nå om det er mulig å foreta et nytt opptak i januar 2009. Det er opplyst at saken skal behandles av styret om kort tid.

En endelig avgjørelse er ennå ikke tatt. Jeg legger til grunn at universitetet finner en løsning berørte parter vil være tjent med innenfor de gitte budsjettrammer.”