Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1101 (2007-2008)
Innlevert: 15.05.2008
Sendt: 16.05.2008
Besvart: 22.05.2008 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Det er nå fem år siden Sanksjonsutvalget la frem utredningen Fra bot til bedring, NOU 2003: 15, til Justisdepartementet. Det er over tre år siden justiskomiteen enstemmig ba departementet om å følge opp utredningen.
Når, og i hvilken form, vil justisministeren legge frem en sak for Stortinget som følger opp innstillingen fra utvalget?

Begrunnelse

I mandatet til Sanksjonsutvalget fra 2001 mente Justisdepartementet at det var behov for ”en grunnleggende gjennomtenkning av hvordan det bør reageres mot lovbrudd”. Utvalget konkluderte i 2003 med at Stortinget bør forelegges forslag til et helhetlig system for administrative sanksjoner.
Det er nærmest blitt en vane at lovforslag fra Regjeringen inneholder bl.a. overtredelsesgebyr og tvangsmulkt som sanksjonsmidler. I mange tilfeller er det opp til forvaltningen å gi nærmere regler om disse ordningene. Sanksjonsutvalgets utredning viser at det er en rekke prinsipielle og praktiske spørsmål av generell art ved bruk av administrative sanksjoner. Disse spørsmålene er ikke forelagt helhetlig for Stortinget. I budsjettforslagene for 2005, 2006, 2007 og 2008 har Justisdepartementet sagt at man arbeider med oppfølgningen.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Sanksjonslovutvalget avga sin utredning NOU 2003: 15 Fra bot til bedring til Justisdepartementet 16. mai 2003. Utvalget foreslår et nytt kapittel i forvaltningsloven med blant annet bestemmelser om administrative sanksjoner, herunder tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. I tillegg har utvalget foreslått at ordningen med forenklet forelegg, som er en strafferettslig sanksjon, utvides. Utredningen var på høring frem til 1. mars 2004 og flere av høringsinstansene avga fyldige svar og stilte viktige spørsmål.

Omlegging av det administrative sanksjonssystemet er en stor og viktig reform som reiser flere vanskelige og prinsipielle spørsmål som må utredes grundig.

Justisdepartementet vil følge opp utredningen gjennom en proposisjon som jeg håper å kunne legge frem for Stortinget våren 2009. Forslaget om utvidelse av ordningen med forenklet forelegg vil bli behandlet i en proposisjon som etter planen skal fremmes mot slutten av inneværende år.