Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1103 (2007-2008)
Innlevert: 15.05.2008
Sendt: 16.05.2008
Besvart: 21.05.2008 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvorledes har Regjeringen tenkt å bedre balansen mellom det bedre utbygde administrative kontrollapparatet på skatt og trygd på den ene siden og politiets/påtalemyndighetens manglende mulighet til å etterforske og ta ut til tiltale på den andre?

Begrunnelse

Skatteetaten får i Regjeringens forslag til RNB økte bevilgninger på til sammen 65 millioner kroner. Midlene skal i hovedsak gå til å styrke etatens arbeid med å hindre svart arbeid blant utenlandske arbeidere med kortidsopphold i Norge. Midlene skal ifølge Regjeringen styrke arbeidet med større bransjekontroller for å hindre organisert kriminalitet på skatteområdet. Samtidig øker Regjeringen Oslo-politiets budsjetter med skarve 4 millioner, et politidistrikt hvor henleggelsesomfanget på nettopp denne type saker er høy på grunn av lave driftsressurser. Undertegnede vil med dette påstå at Regjeringens ene hånd fortsetter å ikke vite hva den andre gjør og viderefører ubalansen mellom et bedre utbygd administrativt kontrollapparat på den ene siden og et underbemannet politi på den andre.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringen er opptatt av å styrke arbeidet mot økonomisk kriminalitet. Det vises i denne sammenheng bl.a. til Soria Moria-erklæringen hvor det bl.a. står at ”Regjeringen vil intensivere innsatsen mot økonomisk kriminalitet og styrke det etterforsknings- og forvaltningsmessige arbeidet for å avdekke svart økonomi, deriblant hvitvasking. Kompetanse hos lokale politimyndigheter, og samarbeidet med skattemyndigheter, trygdeetat og sosialmyndigheter skal prioriteres. Økokrim skal settes bedre i stand til å avdekke og straffeforfølge aktører som har økonomiske ressurser til å skjule sin kriminalitet. ”

Finansdepartementet har foreslått at Skatteetaten skal få økte bevilgninger på 50 mill. kr for å kunne sette inn ekstraordinære tiltak for å styrke arbeidet med utenlandske arbeidstakere og arbeidet mot grov skattekriminalitet i revidert nasjonalbudsjett for 2008. Politiet har ved de ordinære budsjettbehandlingene fått betydelige økninger i bevilgningene. Politibudsjettet er i perioden 2006 – 2008 økt med ca 500 mill. kr eksklusive pris- og lønnskompensasjon. Bekjempelse av økonomisk kriminalitet er et av områdene som er prioritert i denne forbindelse. Den enkelte politimester må foreta prioriteringer mellom de forskjellige sakstyper ut fra lokale forhold.

Økokrim har blitt styrket med 11 årsverk for å styrke arbeidet ved hvitvaskingsteamet, opprette nytt etterforskingsteam for å etterforske, påtale og iretteføre straffesaker og styrke mottaksfunksjonen. I tillegg er det over flere år bevilget midler til utvikling av datasystem for å behandlet hvitvaskingsmeldinger (ELMO). Det er også bevilget 30 mill kr for behandling av en spesiell skattesak.

For å bidra i etterforskningen av skatte- og avgiftssaker i politiet har Finansdepartementet økt antallet bistandsrevisorer de siste årene, slik at det nå er minst én bistandsrevisor i hvert fylke. I 2005 inngikk Riksadvokaten, politidirektøren og skattedirektøren en avtale om samarbeid i skatte- og avgiftsunndragelsessaker. I tilknytning til dette samarbeidet er det i 2007 bl.a. utarbeidet en egen samarbeidsinstruks for politiet, påtalemyndigheten og skatteetaten om behandlingen av skatte- og avgiftssaker.

Det arbeides for å heve kompetansen innen feltet i etaten. Finansiell etterforskning inngår som en modul i det nye masterstudiet om organisert kriminalitet. Politihøgskolen tilbyr i tillegg spesialkurs i finansiell etterforskning.

Økoteamene i politidistriktene skal bidra til at etterforskningen prioriteres og at det utvikles kompetente fagmiljøer med gode samarbeidsrelasjoner til kontrolletater og andre relevante samarbeidspartnere. Dette er en viktig forutsetning for at politi og påtalemyndighet skal kunne utføre sine oppgaver effektivt.

Behovet for ytterligere styrkinger av budsjettet til politi og påtalemyndighet vil bli vurdert i den ordinære budsjettbehandlingen for 2009.