Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1105 (2007-2008)
Innlevert: 15.05.2008
Sendt: 16.05.2008
Besvart: 29.05.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Riksantikvaren har varslet forskriftsfredning av hele jernbaneverkstedet på Espern i Hamar. Varslingen kommer svært sent i prosessen og etter at både grunneier og kommunen har lagt store ressurser i å utvikle et av Hamars mest sentrale arealer. Riksantikvaren har hatt flere muligheter til å si ifra tidligere, men vil allikevel bruke kulturminnelovens paragraf 22A som fratar kommunen ankemulighet.
Har riksantikvaren en så ensidig fullmakt, og skjønner statsråden at riksantikvarens framgangsmåte skaper sterke reaksjoner lokalt?

Begrunnelse

Utviklingsmulighetene når det gjelder arealer i Hamar er ikke mange. Det er svært mange hensyn som skal ivaretas, og kommunen har en stor utfordring i å kombinere alle interesser og samtidig sørge for utvikling. Espern er ett av de områdene som er mest attraktive å utvikle, men det er vanskelig å finne gode løsninger for adkomst til og fra området. Riksantikvarens sene inntreden og trussel om fredning kan komme til å ødelegge muligheten for gode løsninger for hele dette området. Det er lagt store ressurser i både å kunne ivareta områdets verdier og å skape utvikling. I en slik sammenheng blir det paradoksalt om en institusjon har en form for vetorett uten ankemulighet for andre berørte parter.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg viser til brev av 15.05.08 med spørsmål til Riksantikvarens varsel om fredning av jernbaneverkstedet Espern i Hamar kommune. Riksantikvaren varslet 09.04.08 oppstart av fredningssak etter kulturminneloven for jernbaneverkstedet Espern i Hamar kommune. Anlegget eies av ROM eiendom, et eiendomsselskap heleid av NSB. Prosessen følger derfor reglene for fredning av bygg og anlegg i statens eie. Dette innebærer at Riksantikvaren freder ved forskrift og at det ikke er klageadgang. Forvaltningslovens bestemmelser om forskrifter forutsetter likevel at saken skal være forsvarlig opplyst før det fattes vedtak. Adgangen til å frede ved forskrift er begrenset til kulturminner hvor staten selv er eier og hvor eventuelle konflikter i forhold til eiende sektor skal være avklart på forhånd. Likeledes er det en forutsetning at konsekvensene for berørte parter, som for eksempel kommunen, skal være belyst gjennom fredningsprosessen. Dette vil være tilfellet for fredninger som er en oppfølging av prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer. Prosjektet forutsetter en gjennomgang av alle statlige eiendommer, med sikte på å ivareta et representativt utvalg kulturminner for fremtiden. Når det gjelder verneplan for kulturminner i jernbanen, er denne ennå ikke vedtatt. Av hensyn til dette og på grunnlag av de uttalelser som er kommet til fredningsvarselet, har Riksantikvaren 26.05.08 stilt fredningssaken i bero i påvente av kommunens reguleringsarbeid for området. Det vil i nærmeste framtid bli avholdt et møte mellom departementet, Riksantikvaren og kommunen om det videre samarbeidet i saken.