Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1107 (2007-2008)
Innlevert: 16.05.2008
Sendt: 16.05.2008
Besvart: 26.05.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Det pågår diskusjon om justerte og nye finansieringsformer innenfor samferdselssektoren for å skaffe penger til flere prosjekter, raskere utbygging og på en måte som gir avklart og forutsigbar finansiering. En mulighet er å etablere egne statsselskap ( foretak eller A/S) kun med et formål; gjennomføring av et prosjekt og med lånefinansiering.
Hva må endres av eksisterende lover og forskrifter for å etablere egne selskaper direkte underlagt etatene (vegdirektoratet og jernbaneverket)?

Begrunnelse

Et en-oppgaveselskap ("one-purpose company") kan etableres for gjennomføring av et stort prosjekt. Referanse for en slik løsning er Gardermobanen. Jeg ber om å få vurdert om det er bestemmelser i gjeldende lovverk, forskrifter eller ev. budsjettreglement som hindrer at en statlig etat kan opprette slike selskaper og la slike selskaper finansiere sitt eneste prosjekt som også er selskapets eneste oppgave med lån.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg kan ikke se at det i gjeldende lover og forskrifter er regler som er til hinder for å opprette et statlig aksjeselskap som skal ha ansvaret for å gjennomføre byggingen av et prosjekt, samt lånefinansiere denne byggingen. Eierskapet til et slikt selskap kan enten forvaltes av departementet eller Statens vegvesen eller Jernbaneverket. Opprettelsen av et slikt selskap må vedtas av Stortinget, bl.a. bevilgning av egenkapital.