Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1108 (2007-2008)
Innlevert: 16.05.2008
Sendt: 16.05.2008
Besvart: 21.05.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Fra Nexans Norway AS er det lenge pekt på behovet for utbedring av seilingsled/innsegling til Halden. Bedriften er blant de verdensledende innenfor kabler. Fortsatt utvikling og lokalisering ved Halden er avhengig av at adkomst for større fartøyer bedres. Kystverket har et prosjekt for å gjennomføre nødvendig utsprengning av farleden slik det også ble fremvist for transportkomiteen under komiteens befaring i Østfold.
Når påregnes prosjektet påbegynt, og når vil det være gjennomført?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: I Kystverkets handlingsprogram 2002-2011 ble utbedring av innseilingen til Halden omtalt. Målet med prosjektet var blant annet at fartøy som seiler inn til Halden skulle kunne øke sitt dypgående fra 7,3 meter til 10,3 meter. Drøyt halvparten av de påtenkte inngrepene ville måtte gjennomføres på svensk grunn, ettersom riksgrensen mellom Sverige og Norge går midt i sundet. Iddefjorden er en av Sveriges svært få terskelfjorder, og har et særpreget artsmangfold.

Kystverket har gjennomført en omfattende planprosess med formål å klargjøre omfang og konsekvenser av en utdyping av innseilingen til Halden gjennom Ringdalsfjorden. Kystverket har fulgt de prosesskrav som følger plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er gjennomført en konsekvensutredning etter norsk lovgivning. Etter krav fra Miljøverndepartementet ble det utredet som en sak med grenseoverskridende virkninger som krevde koordinering mot svenske myndigheter. Det planlagte tiltaket ville kreve inngrep på svensk side. Svenske myndigheter har gjennom hele planprosessen vært kritisk til mulige negative virkninger på miljøet som følge av tiltaket. Svenske myndigheter behandlet saken som såkalt Regjeringsbeslutning. I høringsuttalelser og behandlinger i den svenske regjeringen kom det klare uttalelser om at tiltaket ble ansett som skadelig for det biologiske miljøet i Ringdalsfjorden, og at det således ikke ville bli gitt tillatelse fra Sverige.

På bakgrunn av dette er innseilingen til Halden ikke omtalt som et aktuelt prosjekt i St. meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 som ble fremmet av Bondevik II-regjeringen. Kystverket har derfor i etatens handlingsprogram for 2006-2015 informert om at det ikke vil bli arbeidet med denne saken i planperioden.

Vi er imidlertid innstilt på å vurdere saken på nytt når det er grunnlag for det, noe jeg også har informert de berørte partene om. I brev av 10. september 2007 til Halden kommune, Østfold fylkeskommune, Nexans Norway AS og Norsk Industri orienterte jeg om at en naturlig anledning for å vurdere saken på nytt kan være i forbindelse med rulleringen av Nasjonal transportplan for neste periode – dvs 2010-2019.

Planforslaget ble sendt på høring, og partene har her hatt mulighet til å spille inn sine forslag både regionalt og lokalt i høringsprosessen. I høringsuttalelsen vi har mottatt fra Østfold fylkeskommune datert 25. april i år står det i pkt 8. Havner og farleder at:

”Østfold fylkeskommune ber sentrale myndigheter sørge for at Kystverket kan foreta de konsekvensutredninger som trengs for å tilfredsstille norske og svenske krav slik at nødvendige utbedringer kan gjennomføres i farleden i Ringsdalsfjorden inn til Halden havn.”

På bakgrunn av blant annet denne høringsuttalelsen, vil prosjektet bli vurdert i forbindelse med utarbeidelsen av stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010-2019. Denne planlegges fremmet i desember 2008.