Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1111 (2007-2008)
Innlevert: 16.05.2008
Sendt: 19.05.2008
Besvart: 02.06.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Under behandlingen av Forvaltningsplanen for havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen la opposisjonspartiene frem et forslag om å utrede et permanent samarbeidsorgan der OLF og Fiskarlaget sammen med forvaltningen og andre i fellesskap skulle komme frem til når og hvor det var formålstjenlig å gjennomføre seismikkskyting.
I lys av det skyhøye konfliktnivået Regjeringens seismikkskyting i Nordland VII har medført de siste to årene, vil Regjeringen revurdere sitt standpunkt om etablering av et slikt samarbeidsråd?

Begrunnelse

Regjeringen la i forvaltningsplanen (St. meld. nr. 8 (2005-2006)) opp til at all seismikkinnhenting i Nordland VII og Troms II skulle finne sted i statlig regi. En viktig del av argumentasjonen bak dette vedtaket var at konfliktnivået ville være lavere enn dersom oljeselskapene skulle være ansvarlig for skytingen. I meldingen står det også følgende: "6.2.1 Innledning: Helt fra starten av petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for om lag 40 år siden har myndighetene vektlagt at virksomheten skal drives i sameksistens med andre næringer, spesielt fiskeriene. Dette har lagt grunnlaget for verdiskaping basert på både de verdifulle olje- og gassressursene og de rike fiskeressursene. Det omfattende systemet med konsekvensutredninger i alle faser av petroleumsvirksomheten og forbud mot gitte operasjoner som leteboring og seismikk i viktige perioder av året for fiskeriene, er viktige elementer i den sameksistensmodellen som legges til grunn for petroleumsvirksomheten." Videre: "6.2.2 Dersom fisk under vandring til gytefeltene eller under selve gytingen blir eksponert for denne typen støy, kan virkningene påvirke gytesuksessen. Fisken kan komme til å bruke mer energi på gytevandringen,og selve gytingen kan bli mer eller mindre forskjøvet i tid og rom. For å unngå slike effekter er det derfor innført tidsbegrensninger for seismisk aktivitet i områder med viktige gyteplasser og i områder der det foregår gytevandringer." Det kan være grunn til å peke på at seismikkarbeidet som er gjort på Nordland VII ikke akkurat har vært preget av lavt konfliktnivå. Jeg viser for eksempel til Dagbladet 30. april hvor regjeringspartiet SVs petroleumspolitiske talskvinne, Inga Marte Thorkildsen uttaler: "Partiet er i gang med å bygge et nettverk for å stanse ethvert forsøk på petroleumsvirksomhet i områdene Nordland VII og i Troms II." Dette kan indikere at Regjeringens strategi om å la staten gjennomføre den seismiske aktiviteten i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen har ført til et lavere konfliktnivå enn om oljenæringen hadde skullet gjøre det, snarere tvert imot.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Regjeringen legger stor vekt på å ivareta hensynet til fiskerinæringen. Fisk og olje er to av våre viktigste næringer, og det er vår klare ambisjon at disse næringene skal kunne eksistere side om side, i sameksistens. Jeg erkjenner at det er krevende å finne løsninger alle kan være fornøyd med. Jeg har derfor bestrebet meg på å konsultere bredt og å sikre at departementet aktivt etterspør og er tilgjengelig for dialog med berørte parter.

Det er myndighetenes utgangspunkt at all seismisk aktivitet på norsk sokkel skal skje til minst mulig ulempe for fiskeriaktivitet, og uten skade på ressursene i havet.

Det er Oljedirektoratet som gir tillatelse til seismikkinnsamling, men før tillatelse til de enkelte seismikktokt gis, høres Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet. Denne prosessen sørger for at fiskeri- og ressursbiologiske forhold blir grundig belyst. I tillegg gis det ved tildelingen av utvinningstillatelser begrensninger på tidspunkt for seismikkinnsamlinger i sårbare områder, spesielt av hensyn til ressursbiologiske forhold.

Som følge av det økende antallet rapporter om interessemotsetninger mellom seismikk- og fiskeriaktivitet på norsk sokkel, nedsatte Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet i september 2007 en felles arbeidsgruppe som skulle ta for seg en rekke problemstillinger knyttet til saksflyt og rammeverk i forbindelse med seismiske innsamlinger på norsk sokkel. Arbeidsgruppen hadde dialog med de berørte næringene og andre interesseparter i arbeidsprosessen.

Gruppen la frem en rapport med en rekke forslag til tiltak 1. april i år. Det er nå satt i gang prosesser for å følge opp disse tiltakene. I Oljedirektoratet styrkes bemanningen for å øke saksbehandlingskapasiteten, kunngjøringsordningen forbedres, det skal gjennomføres et følgeforskningsprosjekt i forbindelse med Oljedirektoratets seismikkinnsamling i sommer for å fremskaffe mer kunnskap om skremmeeffekten på fisk, og det vurderes tiltak for å etablere mer hensiktsmessige sanksjonsmidler innenfor området undersøkelsesaktivitet slik at en effektivt kan gripe inn dersom overtredelser av regelverket skulle skje. I tillegg vurderes det en rekke andre tiltak på bakgrunn av samarbeidsprosjektet med Fiskeridirektoratet. Jeg er trygg på at iverksettelsen av disse tiltakene vil bedre forholdene mellom seismikk- og fiskeriinteresser på norsk sokkel.

Hva angår Oljedirektoratets seismikkinnsamling utenfor Lofoten og Vesterålen, har det vært bred dialog mellom fiskeriorganisasjoner, Oljedirektoratet og berørte departementer i forkant av innsamlingen. Vi har også hatt kontakt med OLF, FHL og IAGC (seismikknæringens interesseorganisasjon). Det står fast at Stortingets vedtak om geologisk kartlegging i Nordland VII og Troms II skal gjennomføres innen oppdateringen av forvaltningsplanen i 2010. Det er Oljedirektoratets faglige vurdering at for å ha tilstrekkelig kvalitet på den geofaglige vurderingen til 2010, er det nødvendig med en lengre tidsperiode for innsamling i år enn de seks ukene som fiskeriorganisasjonene har skissert som akseptabelt. Det er min plikt som olje- og energiminister å sørge for at Stortingets vedtak følges opp. Med de tiltakene som ble lagt frem 15. mai, mener vi å ha et opplegg for seismikkinnsamlingen som på en god måte ivaretar både fiskeriene og det marine miljø.

Det er også mitt håp at med en vellykket gjennomføring i år, med gode kvalitetsdata, vil det være mulig å redusere omfanget av programmet i 2009 i forhold til 2008. Jeg legger også vekt på at vi vil gjennomføre følgeforskning både i 2008 og 2009. Dette vil bidra vesentlig til den vitenskapelige forståelse av seismikkens virkninger, noe som klart og tydelig har vært etterspurt av fiskeriinteressene.