Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1115 (2007-2008)
Innlevert: 16.05.2008
Sendt: 19.05.2008
Besvart: 26.05.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Ifølge melding fra Norges Bank har den norske, svenske og danske sentralbanken stilt en kreditt på 500 mill. euro hver til den islandske sentralbanken.
Kan Finansministeren opplyse hvilke betingelser den norske sentralbanken har stilt for å yte denne kreditten og hvilken risiko for tap finansministeren mener denne kreditten innebærer?

Begrunnelse

Spørsmålsstiller ønsker svar på hvilken avkastning denne kredittytelsen gir i beste fall og om denne avkastningen står i forhold til risikoen.
Det ønskes videre opplyst om denne kreditten er politisk begrunnet eller om kreditten er kommersielt/økonomisk begrunnet.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Norges Bank og Sedlabanki Islands har inngått en kredittavtale som gir Sedlabanki Islands rett til å låne inntil 500 millioner euro mot sikkerhet i islandske kroner når og hvis behov oppstår. Kredittavtalen med Norges Bank er inngått som del av et felles opplegg der Sveriges Riksbank og Danmarks Nationalbank har inngått tilsvarende avtaler med Sedlabanki Islands. Kredittavtalene har som mål å støtte de islandske myndighetene i deres bestrebelser på å stabilisere den økonomiske utviklingen på Island.

Avtaleteksten i kredittavtalene med Sedlabanki Islands er ikke offentlige. De konkrete betingelsene er basert på vilkårene som gjelder i markedet.

Avtaler med andre sentralbanker anses i utgangspunktet i seg selv å gi betryggende sikkerhet. Eventuelle lån etter avtalen gis med sikkerhet i islandske kroner. Det vises videre til pressemeldinger fra Sedlabanki Islands og den islandske statsminister fra 16. mai (vedlagt) der det er redegjort for økonomisk-politiske tiltak for å stabilisere den økonomiske situasjonen i Island. Norges Bank anser at avtalen har betryggende sikkerhet.

Etter sentralbankloven § 26 kan Norges Bank inngå avtaler blant annet om kredittordninger med utenlandske sentralbanker forutsatt at det foreligger betryggende sikkerhet for dens tilgodehavende. Etter bestemmelsen skal Kongen godkjenne slike avtaler. Kongens myndighet er delegert til Finansdepartementet. Departementet har, på grunnlag av Norges Banks saksframlegg, godkjent avtalen.

3 vedlegg til svar:

Vedlegg 1:

Statement of Mr. Geir H. Haarde , Prime Minister of Iceland

5/16/08

The Government and the Central Bank of Iceland have in the past few weeks been preparing

various measures in order to strengthen the international liquidity available to the Central Bank

and underpin confidence in the financial system and economy of Iceland.

I warmly welcome today's announcement on bilateral swap agreements between the central banks of Denmark, Norway, Sweden and Iceland which is an important step towards this goal. Further measures are under way to enhance the Central Bank's international liquidity.

On this occasion, I wish to emphasize that the Government is committed to pursuing a long-term

policy of economic growth and structural reforms in order to increase economic stability.

In order to increase the effectiveness of monetary policy and to remove distortions, the Government will i.a. promptly formulate and make public a credible plan for the restructuring and reform of the Housing Finance Fund system.

To maintain fiscal prudence and to avoid further net-borrowing, the Government's intention is to

keep the public debt at its current low level as well as to strengthen the fiscal framework.

The Government will in other policy areas continue to work towards these goals.

Vedlegg 2:

Norges Bank inngår kredittavtale med Sedlabanki Islands

Pressemelding 16. mai 2008

Norges Bank inngår kredittavtale med Sedlabanki Islands

Sentralbankene i Norge, Danmark og Sverige har inngått kredittavtaler med Islands

sentralbank, Sedlabanki Islands.

Norges Bank og Sedlabanki Islands har inngått en kredittavtale motsvarende opp til EUR 500

millioner. Avtalen gir Sedlabanki Islands rett til å erverve euro mot islandske kroner.

Kredittavtalen er en swap-fasilitet som Sedlabanki Islands kan trekke på når og hvis behov oppstår.

"Kredittavtalen har som mål å støtte de islandske myndighetene i deres bestrebelser på å stabilisere den økonomiske utviklingen på Island", sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Uttalelser fra andre sentralbanker:

- Sedlabanki Islands

- Danmarks Nationalbank

- Sveriges Rikshank

Kontaktperson: Kommunikasjonsdirektør Siv Meisingseth, tlf. 22316359 / 91638912

Vedlegg 3:

16.05.2008

The Central Bank of Iceland concludes swap facility arrangements

The Central Banks of Sweden , Norway and Denmark, have entered into euro/ Icelandic krona

bilateral swap facility agreements with the Central Bank of Iceland.

The facilities are a precautionary measure made to provide the Central Bank of Iceland with access to euro if needed . Each agreement provides up to EUR 500 million , where the Central Bank of Iceland can acquire euro against Icelandic krona . The swap agreements are facilities that may be drawn upon by the Central Bank of Iceland when and if necessary.

The above agreements significantly enhance the available international liquidity of the Central Bank of Iceland. The Bank intends to further bolster its external liquidity in the period ahead.

The press announcements of the participating central banks are available on their respective

websites:

- Danmarks Nationalbank (http://\wyyw .nationalbanken.dk)

- Norges Bank (http://www.norges-bank.no)

- Sveriges Riksbank (http://www.riksbank.se)