Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1113 (2007-2008)
Innlevert: 16.05.2008
Sendt: 19.05.2008
Besvart: 26.05.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): På VG Nett 15.05.08 sier finansministeren at "økningen av drivstoffavgifter er et viktig tiltak i kampen mot økte klimautslipp", og at avgiftsøkningen fremskyndes "på grunn av de bekymringsfulle klimarapportene vi får hele tiden". I Aftenposten 16.05.08 sier derimot miljøvernminister Solheim at han ikke tror avgiftsøkningen har noen klimaeffekt.
Er miljøvernministeren dårlig informert når effekten av avgiftsøkningen vurderes så ulikt, og hvor store CO2-kutt er lagt til grunn av finansministeren?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I klimaforliket mellom regjeringspartiene og Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre var det enighet om at autodieselavgiften skulle økes med 10 øre pr. liter og bensinavgiften med 5 øre pr. liter i budsjettet for 2009. Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett 2008 å forskuttere klimaforliket ved å gjennomføre avgiftsøkningen allerede fra 1. juli 2008.

Økte drivstoffavgifter bidrar til at prisen på drivstoff blir høyere enn det den ellers ville ha vært. Økte drivstoffpriser bidrar til redusert forbruk av drivstoff. Dette kan bl.a. skje ved at en velger kollektivt framfor bil eller ved at en sykler eller går korte avstander istedenfor å bruke bilen. Økte drivstoffpriser vil over tid også bidra til en bilpark som samlet bli mer drivstoffeffektiv. Gitt uendret kjørelengde, vil dette gi redusert forbruk av drivstoff. Redusert forbruk av drivstoff gir igjen reduserte utslipp av klimagassen CO2.

Generelt vil en større økning i drivstoffprisene gi større effekt på forbruket og utslippene enn en mindre økning. En avgiftsøkning på 10 øre pr. liter for autodiesel og 5 øre pr. liter for bensin vil isolert sett gi en begrenset reduksjon i CO2-utslippene. Det kan på meget usikkert grunnlag anslås at den foreslåtte avgiftsøkningen vil gi en utslippsreduksjon på kort sikt på om lag 35 000 tonn CO2 pr. år, gitt alt annet likt.