Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1116 (2007-2008)
Innlevert: 19.05.2008
Sendt: 19.05.2008
Besvart: 26.05.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Pensjonister bosatt i og skattepliktige til f.eks. Sverige blir trukket 3 pst. trygdeavgift ved utbetaling av pensjon. NAV-utland informerer om at dette er i henhold til art. 33 i Rådsforordning 1408/71 i EØS-avtalen.
Kan finansministeren bekrefte eller avkrefte at andre nordiske land ikke krever inn tilsvarende refusjoner av nordiske pensjonister bosatt og skattepliktig til et annet nordisk land?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Etter Rådsforordning 1407/71 er det opprinnelseslandet som skal betale helsetjenestene for blant andre folketrygdpensjonister som er bosatt i et annet EØS-land når vedkommende får pensjon utelukkende fra opprinnelseslandet. Opprinnelseslandet har da eneretten til å kreve trygdeavgift for helsetjenestene.

Bostedslandet har plikt til å sørge for at vedkommende får helsetjenester i samsvar med lovgivningen der og har krav på refusjon fra opprinnelseslandet for utgiftene til dette. Av praktiske grunner har de nordiske landene blitt enige om å gi avkall på refusjonskravene de har på hverandre.

Det følger av det som er nevnt ovenfor, at folketrygdpensjonister som er bosatt i andre EØS-land, må betale 3 % trygdeavgift til Norge, i likhet med pensjonister bosatt i Norge.

Pensjonister fra andre nordiske land, som bosetter seg i Norge, betaler avgift til opprinnelseslandet så langt de aktuelle trygdeytelsene der er finansiert ved trygdeavgifter. I Sverige og Danmark er, etter det jeg har fått opplyst, helsetjenestene finansiert over de generelle offentlige budsjettene, blant annet ved arbeidsgivers bidrag. Det betyr at svenske og danske pensjonister ikke betaler trygdeavgift, enten de er bosatt hjemme eller i utlandet. Finland, derimot, krever avgifter for visse av trygdeytelsene av utenlands bosatte.