Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1121 (2007-2008)
Innlevert: 19.05.2008
Sendt: 20.05.2008
Besvart: 28.05.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Ventetiden for å ta førerkort fortsetter å øke, og på tross av at statsråden tidligere har svart at man jobber kontinuerlig med dette, øker køene.
Hvilke tiltak har/vil statsråden igangsette for umiddelbart å redusere ventetiden; herunder om kjøreskoler kan få fullmakt til å eksaminere kandidater?

Begrunnelse

Ventetiden for å ta førerkortprøven fortsetter å øke i omfang, og i Telemark er det nå også blitt ca 3 måneders ventetid ved trafikkstasjonen i Skien. Og denne utviklingen ser også ut til å bre om seg i stadig større omfang også flere andre steder. Det er også kommet signaler som kan tyde på at det i løpet av kort tid kan bli enda færre eksaminatorer ved trafikkstasjoner fordi folk slutter.
I april stilte undertegnede spørsmål til statsråden om denne problematikken bl.a. fordi det flere steder var lange ventetider. Den gangen svarte statsråden "at Statens vegvesen jobbet kontinuerlig med" å redusere ventetiden for kandidatene. I Serviceerklæringen til etaten heter det at ventetiden ikke skal overstige 15 dager, noe som tyder på at "å jobbe kontinuerlig med" uten mer forpliktene tiltak er utilstrekkelig. Med bakgrunn i Vegvesenets lovnad om at dette er noe man jobber kontinuerlig med, mener undertegnede at det er underlig at ventetiden fortsetter å gå opp uten at verken vegvesen eller statsråden tar aktive grep. Undertegnede vil også peke på at denne situasjonen heller ikke er berørt i det fremlagte forslag til revidert budsjett.
Det å måtte gå og vente, og få økte utgifter til ekstra kjøretimer fordi det offentliges monopolet ikke klarer å gi et tilbud som dekker etterspørselen, er unødvendig og uholdbart. Undertegnede mener derfor det må iverksettes umiddelbare tiltak som sørger for å redusere køene. Enten ved at man øker bevilgningene eller ved at man ser på om man skal endre dagens ordning, og i stedet gi andre, f.eks. kjøreskolene, anledning til å foreta eksaminasjon av kandidater de selv ikke har utdannet. Vil statsråden vurdere dette som et prøveprosjekt for å redusere køene, analogt med at private på andre områder som f.eks. kjøretøykontroll utfører kontrolloppgaver på det offentliges vegne?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Statens vegvesen har før og i etterkant av mitt svar til representanten Hoksrud av 14. april d.å. på tilsvarende spørsmål, iverksatt en rekke avbøtende tiltak for på kort sikt å redusere ventetiden for gjennomføring av den praktiske førerprøven. Blant de tiltak som er gjort er å ansette nye sensorer, leie inn vikarer, styrke bemanningen med pensjonister med riktig kompetanse, omdisponere mannskaper fra andre oppgaver til sensorvirksomhet, flytte mannskaper mellom distriktene, tilpasse ferielister samt utstrakt bruk av overtid på ettermiddager og lørdager. Gjennom disse tiltakene har mange distrikt økt kapasiteten betraktelig og redusert ventetidene.

Som representanten Hoksrud er kjent med, kan Statens vegvesens felles bestillingssystem hvor kandidatene selv kan velge prøvested, føre til at kandidater som finner kortere ventetider ved ett distrikt, søke seg til dette. Slik vil en kapasitetsøkning ikke alltid gi full uttelling. Dette viser at utfordringen ikke har en enkel og umiddelbar løsning i alle distrikt. Det vil derfor være behov for å fortsette med strakstiltakene over sommeren for å normalisere ventetidene og få effekt av nytilsettinger og mer langsiktige tiltak som pågår for styrke bemanningen, bl.a. gjennom markedsføringstiltak og rekruttering av sensorer fra et bredere segment. For tiden er det et særlig stramt arbeidsmarked som innebærer at det er utfordringer med rekruttering til enkelte fagområder.

Erfaringsmessig svinger pågangen etter å få tatt førerprøver i løpet av året, med topper mot ferietider. Forsommeren er således en krevende periode med hensyn til kapasitet og bemanning. Det vil være svært kostbart, og kostnadsdrivende for kundene, å bemanne Statens vegvesen for å betjene toppene i etterspørsel uten at det blir ventetider. Kandidatene kan avlegge teoriprøve inntil et halvt år før oppnådd alder for førerkortklassen og derved selv ved bestilling, bidra til å planlegge praktisk prøve tidlig. Ved slik planlegging kan den reelle ventetiden bli kortere enn bestillingstiden.

Jeg er opptatt av at det ikke gjennomføres strakstiltak som kan resultere i at kvaliteten på førerkompetansen og trafikksikkerheten reduseres. Førere med nyervervede førerkort har som kjent, en betydelig høyere ulykkesrisiko enn mer erfarne sjåfører. Det er derfor svært viktig at eksaminasjonen av førerkortkandidatene er av høy kvalitet og holder samme standard i hele landet. Statens vegvesen står som kvalitetssikrer av opplæringen og sensorvirksomheten gjennom tilsyn og gjennomføring av førerprøver i alle førerkortklasser. Tilsynsvirksomheten er styrket.

Overføring av eksaminasjonsmyndighet til trafikkskoler kan skape en uheldig rolleblanding. Dette kan påvirke kvalitet, sikkerhet og borgernes tillit til førerprøvesensor som en uhildet eksaminator. En slik overføring vil videre også på sikt være i strid med tredje førerkortdirektiv, 2006/126/EF vedlegg IV, som stiller minstekrav til personer som gjennomfører praktiske førerprøver. Direktivet slår blant annet fast at førerprøvesakkyndige ikke samtidig kan være ervervsaktiv som trafikklærer ved en trafikkskole. På denne bakgrunn vurderer jeg det ikke som aktuelt å etablere prøveprosjekt av denne modell.

Førerprøvene skal evalueres sammen med den nye føreropplæringsmodellen i 2010 – 11. Jeg vil imidlertid fortsatt vurdere utviklingen på dette området og eventuelt iverksette tiltak som setter Statens vegvesen i stand til å levere de tjenester publikum og trafikkskoler forventer.