Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1123 (2007-2008)
Innlevert: 19.05.2008
Sendt: 20.05.2008
Besvart: 26.05.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil samferdselsministeren foreta en ny vurdering av spørsmålet om å inkludere ny tilførselsvei Gislerud-Måna i bompengefinansieringen av Oslofjordtunnelen?

Begrunnelse

Jeg viser til samferdselsministerens svar av 10.04.08 vedrørende spørsmål om finansiering av ny tilførselsvei Gislerud–Måna, hvor statsråden argumenterte med at kun 10 pst. av de som betaler bompenger bruker Ottarsrudbakken. Jeg tillater meg imidlertid å komme med dette tilleggsspørsmål fordi 75 pst. av trafikken i Ottarsrudbakken genereres fra rv 23, som jo ble bygget som en forutsetning for den bompengebaserte Oslofjordtunnelen.
Trafikken i den ulykkesbelastede Ottarsudbakken er mer enn fordoblet som en følge av bompengeprosjektet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Utgangspunktet er at de som betaler bompenger også skal ha nytte av det bompengefinansierte vegprosjektet. Sammenhengen gjelder også den andre vegen, slik at de som har nytte av et vegprosjekt, også skal betale bompenger.

Ut fra de gjennomførte tellingene og trafikkvurderingene som er gjort i området, framgår det at det vil være svært lite samsvar mellom nytte og betaling ved en utbygging av prosjektet finansiert med midler fra eksisterende bomstasjon. Statens vegvesen har derfor ikke anbefalt at tiltak på rv 152 Ottarsrud – Gislerud finansieres med bompenger fra dagens bompengeordning for rv 23 Oslofjordforbindelsen. Jeg er enig i Statens vegvesens vurdering, jf. mitt svar på spørsmål nr. 886 fra stortingsrepresentant Borghild Tenden om samme sak.

Oslofjordforbindelsen, som er et enkeltprosjekt, har medført endringer i trafikkbildet både mot Drøbak i Akershus og mot Drammen i Buskerud. Dersom det fra de berørte kommuner og fylkeskommunens side er ønskelig å utvide dagens ordning for å finansiere nye tiltak, mener jeg hele bompengeordningen bør revurderes, herunder bomstasjonsplasseringen. En eventuell søknad om et nytt evt. revidert bompengeprosjekt må da behandles på vanlig måte iht. gjeldende retningslinjer og fremmes for Stortinget.