Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1128 (2007-2008)
Innlevert: 20.05.2008
Sendt: 21.05.2008
Besvart: 23.05.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): St. Eystein Skole i Bodø har påklaget Utdanningsdirektoratets vedtak om ikke godkjenning etter privatskoleloven. Skolen har i sin anke dokumentert at grunnlaget for ikke å imøtekomme søknaden om opprettelse av nye årstrinn og elevtallsutvidelse etter privatskoleloven, ikke kan sies å være til stede. Skolen har redegjort grundig for de rutineendringer som er foretatt, og ber departementet om å omgjøre direktoratets vedtak.
Vil statsråden sørge for at vedtaket omgjøres i tråd med skolens søknad og anke?

Begrunnelse

I anken har skolen nøye redegjort for tre forhold som direktoratet har anført som negative. Som det fremgår i skolens redegjørelse skyldes dette misforståelser, som ikke skulle gi noen grunn til ikke å godkjenne skolens søknad. Skolen har bestrebet seg på å følge alle lover og bestemmelser som gjelder for drift av privatskoler. Skolen har naturlig nok et ønske om at saksbehandlingen av anken kan skje så raskt som mulig, slik at skolen kan ta vare på de elever som nå går i 7. trinn og fortsatt kunne gi også disse et skoletilbud til høsten. St. Eystein Skole i Bodø står for sunne verdier, er et godt og annerkjent pedagogisk tilbud, står for individuell oppfølging, internasjonalitet og religionsfrihet og er et viktig supplement til kommunens undervisningstilbud. Alle berørte parter rundt skolen forventer at departementet bidrar til å sikre en videre drift av disse verdier.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Jeg vil innledningsvis vise til at St. Eystein skole i dag er godkjent for 86 elever på 1.-7. årstrinn og at skolen i brev av 28. november 2007 søkte om oppstart av årstrinnene 8-10 og en elevtallsutvidelse på 16 elevplasser. Søknaden ble avslått av Utdanningsdirektoratet i brev av 18. april 2008. Vedtaket ble påklaget av skolen i brev av 8. mai 2008, mottatt av Utdanningsdirektoratet 16. mai 2008.

Klagesaken er nå hos Utdanningsdirektoratet til behandling. Dersom direktoratet ikke gir medhold i klagen vil saken bli oversendt til departementet på vanlig måte. På dette grunnlag vil det ikke være riktig av meg å kommentere saken på det nåværende tidspunkt.