Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1131 (2007-2008)
Innlevert: 21.05.2008
Sendt: 21.05.2008
Besvart: 28.05.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Det vises til Lov om pasientrettigheter §2-1 Rett til nødvendig helsehjelp siste avsnitt hvor står at "Departementet kan i forskrift også gi nærmere bestemmelser om organisering av og oppgjøret for tjenester pasienten har rett til å motta fra private tjenesteytere..."
Er det gitt en slik forskrift, og hva inneholder den?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Som representanten viser til, er det i pasientrettighetsloven § 2-1 gitt en forskrifts hjemmel knyttet til pasienters rett til å motta tjenester fra privat tjenesteyter eller tjenesteyter utenfor riket etter fjerde ledd. Det er gitt en forskrift av 1. desember 2000 nr. 1208 om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om dispensasjons- og klagenemnd.

Når det gjelder organisering av og oppgjøret for tjenester pasienten har rett til å motta fra private tjenesteytere, er det i forskriften § 6 lagt opp til en ordning der pasienten ved fristbrudd henvender seg direkte til det organ som Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer – som er NAV Pasientformidling. NAV Pasientformidling skal uten opphold skaffe et tilbud fra offentlig tjenesteyter eller om nødvendig fra privat tjenesteyter i riket eller om nødvendig i utlandet. Pasienten kan ikke fritt velge tjenesteyter.