Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1133 (2007-2008)
Innlevert: 21.05.2008
Sendt: 22.05.2008
Besvart: 29.05.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva er regelverket for NRK ansattes muligheter til å drive næringsvirksomhet i tilknytning til de roller de har i NRK, og er det slik at det norske folk gjennom lisenspenger skal være med å betale markedsføringsbudsjettet til profilerte NRK-profiler, og på denne måten sikre dem millioninntekter?

Begrunnelse

Den 3. mars i år kom det frem at NRK-konsepter blir solgt gjennom andre selskaper enn statskanalens. Dette ble avslørt i en reportasje på TV Norge.
Reportasjen dokumenterte at programleder for NRK konseptet ”Beat for Beat”, Ivar Dyrhaug, selger NRK-konsepter gjennom sitt eget event-selskap GYRO. GYRO selger ”Beat for Beat”-konseptet med programleder og musikere. Reporteren fikk gjennom en telefonsamtale klar beskjed om at han ikke trengte å gå via NRK for å kjøpe dette som underholdning på et arrangement. Så vidt undertegnede har forstått, skal ingen NRK-konsepter selges av andre enn NRK Aktivum - et eget selskap som er dannet for å skape inntekter for NRK.
Ifølge N24 økte selskapet GYRO omsetningen med 45 millioner kroner, fra 176 millioner kroner i 2006 til 220 millioner kroner i 2007. I 2007 satt Gyro Event igjen med et årsresultat på 25 millioner kroner før skatt, mot 17 millioner kroner året før. Ivar Dyrhaug ledet eventselskapet i 2007, frem til Edda Medias tidligere leder Kjell Johnsen overtok på tampen av året.
Jeg har fått opplyst at Dyrhaug, og majoritetseier Petter Sandberg, fremdeles arbeider i Gyro, men nå i mer fristilte roller.
Jeg har videre fått opplyst at det fra pressen har blitt rettet flere spørsmål til NRK-ledelsen om hva de gjør med denne saken.
Denne uken starter nye opptak av programserien ”Beat for Beat” uten at NRK ledelsen har gitt noen som helst gjennomgang av saken.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Spørsmålet er forelagt for NRK. Jeg viser til vedlagte redegjørelse fra NRK, og har ikke ytterligere merknader.

Vedlegg til svar:

Spørsmål nr. 1133 i Stortinget: Spørsmål fra stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen om NRK og ansattes adgang til å oppebære inntekter

Vi viser til departementets oversendelse av stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsens spørsmål datert 21. mai d.å. til Kultur- og kirkeministeren vedrørende NRK-ansattes adgang til å drive næringsvirksomhet i tilknytning til de roller de har i NRK.

Spørsmålet er grunngitt med en konkret henvisning til et programinnslag i TV Norge 3. mars d.å. I programmet ble bl.a. opplyst at Ivar Dyrhaug ”gjennom sitt eget event-selskap GYRO”.. ”selger ”Beat for Beat” konseptet med programleder og musikere”. Denne og flere av opplysningene er uriktige.

Vi vil i det følgende redegjøre for NRKs regelverk og praksis.

1. NRKs etiske regelverk og forretningsmessige retningslinjer

Ingen NRK-ansatte kan utnytte NRKs rettigheter i egen forretningsvirksomhet eller annen aktivitet. Slik aktivitet skal skje i NRKs egen regi gjennom vårt datterselskap NRK Aktivum AS.

NRK har således vedtatt egne forretningsmessige retningslinjer som sikrer at all kommersiell utnyttelse baseres på alminnelige forretningsmessige prinsipper, og gjennomføres på en måte som sikrer NRKs andel av inntektene.

NRK har gjennom tariffavtalene med de ansattes organisasjoner ervervet retten til kommersiell utnyttelse av de ansattes innsats og opphavsrettigheter knyttet til programproduksjonen. I den utstrekning det i programmene medvirker personer som ikke er ansatt, inngås det normalt individuelle avtaler som sikrer NRK rett til eventuell videreutnyttelse.

Tidvis forekommer det at eksterne medvirkende har skapt karikerte figurer eller konsepter uavhengig av NRK, og at NRK kun erverver rettigheter til selve programproduksjonen. I slike tilfeller vil det være urimelig å nekte dem egen videreutnyttelse. Avtalemessig vil vi normalt likevel begrense deres utnyttelses-rett i en periode knyttet til NRKs sending av programmene.

Endelig skal nevnes at sentrale programmedvirkende fra tid til annen selv blir attraktive for eventmarkedet mm i kraft av sin personlighet. For program-medvirkende som ikke er fast ansatt, er det naturligvis begrenset i hvilken grad NRK kan og ønsker å sette grenser for deres mulighet til selvstendig nærings-virksomhet etter programperioden. Ofte benyttes slike medvirkende i seminar- eller underholdningssammenheng. Det har NRK ingen innvendinger mot. Men vi understreker at disse tilfellene ikke gjelder retten til å utnytte NRKs rettigheter – eksempelvis til elementer i et programformat. Til sist skal nevnes at NRKs har vedtatt en egen etikkplakat som skal sikre ivaretakelse av NRKs integritet og troverdighet. Regelverket inneholder bl.a. bestemmelser for redaksjonelle medarbeidere som slår fast at oppdrag for og aktivt eierskap i eksterne virksomheter skal godkjennes på forhånd av nærmeste redaksjonelle leder. Slik godkjenning vil normalt ikke bli gitt om oppdraget eller engasjementet kan så tvil om NRKs omdømme.

Etikkplakaten gjelder for alle ansatte i NRK, men enkelte av bestemmelsene er noe strengere for redaksjonelle medarbeidere. Programmedvirkende som ikke er fast ansatt, gjøres ved inngåelse av oppdragskontrakten oppmerksom på regelverket og at bestemmelsene kommer til anvendelse overfor dem.

2. Kort om innslaget i TV Norges program ”Spotlight” den 3. mars d.å.

Knudsen uttaler at det i TV Norges program den 3. mars d.å. kom frem at NRK konsepter blir solgt gjennom andre selskaper enn statskanelens”. Det vises konkret til opplysningene om at Ivar Dyrhaug ”gjennom sitt eget event-selskap GYRO”.. ”selger ”Beat for Beat” konseptet med programleder og musikere”. Videre gis det i begrunnelsen flere detaljopplysninger om interne forhold i selskapet Gyro.

NRK har ikke grunnlag for – og finner det naturligvis heller ikke riktig – å kommentere opplysningene om de interne forhold i selskapet Gyro. Hva angår Ivar Dyrhaug, så er han ikke ansatt i NRK. Han har en ordinær oppdragskontrakt med NRK som innebærer at han har påtatt seg oppdraget med å være programleder for programserien ”Beat for Beat”. Denne programserien er basert på et internasjonalt format som NRK har kjøpt rettighetene til. Eventuell annen utnyttelse av formatet må derfor avtales med formateieren og NRK. Dyrhaug og NRK har ingen slik avtale.

Ivar Dyrhaug tilskrev for øvrig TV Norge umiddelbart etter sendingen av programmet ”Spotlight” den 3. mars d.å. og orientert om at både premisset og flere av de konkrete opplysningene i programmet var uriktige. Dyrhaug har også overfor NRK bekreftet at han eller Gyro aldri har markedsført eller ”solgt inn Beat for Beat som underholdning til næringslivet” slik det påstås.

3. Oppsummering

Oppsummeringsvis kan vi kort konstatere at ingen ansatte eller oppdragstakere kan utnytte NRKs rettigheter i eget ervervsøyemed. En slik handling ville være i strid med både NRKs forretningsmessige retningslinjer og normalt også våre etiske retningslinjer. Det foreligger heller ikke dokumentert grunnlag for at slike forhold har funnet sted i forhold til det angjeldende programmet "Beat for Beat".