Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1134 (2007-2008)
Innlevert: 21.05.2008
Sendt: 22.05.2008
Besvart: 28.05.2008 av justisminister Knut Storberget

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Er det statsrådens intensjon at innbyggerne skal kunne søke og få utstedt biometrisk pass på de samme lensmannskontorer og politistasjoner som utsteder pass i dag, og er statsråden eventuellt villig til å fullfinansiere en slik ordning?

Begrunnelse

Arbeidet med overgang til såkalte biometriske pass er i gang. På denne bakgrunn så er det avsatt et budsjett til innkjøp av biometriske pass-automater. Undertegnede er blitt gjort oppmerksom på at budsjettet for innkjøp av disse automatene ikke er stort nok til at de lensmanns- og politikontorene som i dag har passutstedelse, vil kunne få hver sin biometrisk pass-automat.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det er igangsatt et arbeid for å anskaffe og utplassere nytt utstyr i politidistriktene til bruk ved datafangst (foto, fingeravtrykk og signatur) for utstedelse av maskinlesbare pass med biometri. Utstyret som skal benyttes til innhenting av biometriske data kalles biometrikiosker. Det skal ved tilretteleggingen legges stor vekt på publikumsservice og brukervennlige løsninger. Utstyret vil for øvrig kunne benyttes til opptak av biometriske data i forbindelse med søknader om visum.

En biometrikiosk koster ca. 130 000 kr. Politiets data og materielltjeneste har beregnet at en biometrikiosk vil kunne håndtere rundt 7000 søknader pr. år. Mange passøkersteder utsteder i dag et lavt volum pass, til tross for kort avstand til nærmeste søkersted. Ut fra dette synes det ikke hensiktsmessig å opprettholde samtlige av dagens passøkersteder ved innføringen av nytt biometrifangsutstyr. Det er imidlertid klart at geografiske forhold er av betydning i vurderingen av hvilke søkersteder som skal opprettholdes.

Politidirektoratet har, basert på innhentede opplysninger fra alle politidistriktene, foretatt en kartlegging av behovet for biometrikiosker i de ulike politidistriktene. I vurderingen er det blant annet sett hen til hvor mange søkersteder det enkelte politidistriktet har pr. i dag, samt antall søknader i distriktet totalt og fordelt på de enkelte søkersteder. Det er lagt vekt på hvilke søkersteder som bør opprettholdes i fremtiden under hensyntagen til antall søknader pr. søkersted og publikumsservice, og det er lagt til grunn at enkelte søkersteder med et lavt antall søknader må opprettholdes fordi reiseavstanden til publikum ellers vil bli svært lang.

Ut fra dette har Politidirektoratet meldt inn et behov for om lag 380 biometrikiosker fordelt på rundt 210 søkersteder. Det vurderes også i hvilken grad biometrikioskene skal være faste eller mobile, siden de sistnevnte eventuelt kan alternere mellom flere søkersteder.