Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1135 (2007-2008)
Innlevert: 21.05.2008
Sendt: 22.05.2008
Besvart: 28.05.2008 av justisminister Knut Storberget

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Politiet bistår ofte dyrevernnemndene når disse gjennomfører inspeksjoner eller når de griper inn mot privatpersoner ved uforsvarlig dyrehold.
Hvilke retningslinjer eller instrukser er politiet pålagt å følge når de bistår dyrevernnemndene?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Av politiloven § 2 nr 5 følger det at politiet på anmodning plikter å yte andre offentlige organer vern og bistand under deres tjenesteutøvelse når dette følger av lov eller sedvane. Det følger videre av politiloven at politiet skal samarbeide med andre myndigheter med oppgaver som berører politiets virkefelt så langt reglene, gitt i eller i medhold av lov, ikke er til hinder for et slikt samvirke. Samarbeidsplikten gjelder for øvrig også i forhold til private organisasjoner. Politiinstruksen kapittel 13 omhandler retningslinjer for bistandsplikten, og kap 15 for samarbeidsplikten.

Dyrevernnemnda er å anse som et offentlig organ, jf. lov om dyrevern kap 7. I tillegg til at politiet har en generell bistandsplikt, følger det av dyrevernloven § 25 at;

"Vert eit pålegg ikkje etterkome, skal tilsynsmyndigheit taka dei åtgjerder som trengst. Pålegg som ikkje vert etterkome, kan gjennomførast av tilsynsmyndigheit for den ansvarlege si rekning.

Politiet skal når tilsynsmyndigheit ber om det, hjelpa til med iverksetting av vedtak og inspeksjonar.”

Bistanden vil i slike tilfelle gis innenfor de ordinære rammene som gjelder for politiets oppgaveutførelse, jf politiloven § 6, Alminnelige regler om hvordan polititjenesten skal utføres, jf politiinstruksen kap 2, kap 5 og kap 13 mv.