Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1143 (2007-2008)
Innlevert: 22.05.2008
Sendt: 23.05.2008
Besvart: 03.06.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Er samferdselsministeren villig til å endre kravene som stilles i anbudene for fergesambandet Hufthamar-Krokeide i Austevoll kommune for å imøtekomme de standardene som foreslås i ny NTP for riksvegfergesamband av denne størrelsen, og er hun med det villig til å øke både anbudets krav til kapasitet på ferge og frekvens?

Begrunnelse

Det råder stor bekymring i Austevoll i forbindelse med de krav som stilles i anbudene for fergesambandene til og fra Austevoll kommune. Samferdselsministeren har i et nylig svar til en annen stortingsrepresentant bagatellisert saken. Spørsmålet ovenfor er derfor stilt svært konkret.
Austevoll kommune (4390 innb.) ligger sør for Bergen/Sotra; nord for Stord. Kommunen er ved siden av Fedje (596 innb.) den eneste som ikke er landfast med vei. I hovedsak skjer all trafikk til og fra Austevoll via fergesambandet Husavik-Sandvikvåg (Fitjar) og Hufthamar-Krokeide (Bergen), der sistnevnte regnes som hovedåra mellom Austevoll og Bergen. Austevoll kommune er i nasjonal målestokk blant de mest fremtredende samfunn innen fiskeri- og havbruksnæringen, samt innen offshoreindustrien.
Det er særlig fergesambandet Hufthamar-Krokeide, og vilkårene for dette, som har skapt stor bekymring i Austevoll. Det legges blant annet opp til at fergesambandet, i anbudsperioden 2009-2018, skal opereres av én ferge, med kapasitet på 125 personbilenheter (pbe). I tillegg skal antall rundturer reduseres fra dagens 12, til 11. Frem til november 2007 (åpningen av Austevollsbrua) ble sambandet frekventert med 15 rundturer på hverdager, 18 på fredager og 14 på søndager.
Noe av årsakene til at fergesambandet nå foreslås redusert, blir begrunnet med vedtak gjort ved finansiering av Austevollsbrua (åpnet november 2007), der myndighetenes subsidier ved drift av sambandets nummer 2-ferge, skulle bidra ved finansieringa av Austevollsbrua. Det understrekes imidlertid at prognosene for trafikken da viste seg å være langt lavere enn trafikkveksten sambandet har opplevd. I tillegg har næringslivet fortsatt sin nærmest eventyrlige vekst, og nye arbeidsplasser har kommet til.
I forslag til Nasjonal Transportplan (s. 133) blir det foreslått ny standard for riksvegfergesamband; der nye krav til frekvens og åpningstid blir lagt. For samband med biltrafikk pr. døgn mellom 1000-2500 er krav satt til 30 avganger pr. døgn på hverdager og åpningstid 18 timer (16 timer lørdag og søndag). Fergesamband mellom 500 og 1000 biler pr. døgn skal ha 22 avganger pr. døgn.
I anbudsdokumentet for fergesambandet mellom Hufthamar og Krokeide setter samferdelsmyndighetene krav til kun 11 avganger pr. døgn! Dette sambandet hadde i 2007 918 pbe. pr. døgn.
Det er særlig behovet for økt frekvens på sambandet som er viktig for næringsliv og bosatte i kommunen. Det finnes ikke noe alternativ til fergesambandet dersom dette blir for dårlig. I månedene fra mai til september registrerer man at det er mange gjenstående biler i sambandet. I Austevoll er det klart at en ferge på 125 biler ikke vil være stor nok gjennom hele anbudsperioden. Trafikkveksten til sambandet har vært høyere enn de estimatene som samferdselsmyndighetene har operert med til nå; mens det i 2002 var gjennomsnittlig 679 pbe. pr. døgn i sambandet, var tallene for 2007 918 pbe.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I St.prp. nr. 30 (2004-2005) Om utbygging og finansiering av rv 546 Austevollsbrua (sambandet Huftarøy – Hundvåkøy) i Hordaland er det forutsatt alternativ bruk av innspart ferjetilskudd fra riksvegferjedriften og bompenger. Alternativ bruk av innspart ferjetilskudd er forutsatt for 15 år ved å redusere fra to til ei ferje i sambandet Krokeide-Hufthamar. Ved behandlingen av saken gjorde Austevoll kommune vedtak om å godta redusert ferjefrekvens for å få på plass Austevollsbrua.

I St.prp. nr. 30 er det forutsatt at sambandet Hufthamar – Krokeide skal ha 11 rundturer pr. døgn, med en åpningstid på 17 timer. Dette er en time mer enn det eksisterende standard tilsier. Ferjekapasiteten er satt til 124 personbilenheter.

I transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019 er standard for ferjedrift foreslått endret. Samferdselsdepartementet arbeider nå med fagetatens forslag, og vil komme tilbake til Stortinget med regjeringens forslag til ny standard for riksvegferjedriften i forslag til ny nasjonal transportplan. Denne skal som sagt gjelde fra 2010, og jeg kan ikke basere dagens politikk på transportetatenes forslag for ny planperiode.