Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1144 (2007-2008)
Innlevert: 22.05.2008
Sendt: 23.05.2008
Besvart: 28.05.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Gjennom media ble det tidligere i år kjent at norske kommuner har ilagt ugyldige parkeringsbøter. Årsaken er at mange kommuner bruker offentlige skilt for å skilte at visse plasser er reservert for egne tjenestebiler o.l. Dette er ikke i tråd med bestemmelsene og bøter skrevet ut på dette grunnlaget er ugyldig.
Hva har statsråden gjort for å stoppe denne ugyldige skiltbruken og for å sikre at bilister som har betalt ugyldig ilagt bot, uoppfordret får sine penger tilbake?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Samferdselsdepartementet ba i brev av 14. mars 2008 Vegdirektoratet initiere og påse at det i den enkelte kommune gjøres en gjennomgang for å sikre at eventuell feil bruk av skilt opphører og at skiltingen bringes i samsvar med gjeldende regelverk. Departementet la til grunn at en slik gjennomgang foretas i samarbeid mellom Statens vegvesen ved regionvegkontorene, politiet og kommunene.

Vegdirektoratet har ved brev av 19. mai 2008 til regionvegkontorene, samt alle landets politidistrikt og kommuner, bedt om at det innenfor hver enkelt kommune blir foretatt en vurdering av om det forekommer reservasjon til grupper eller enkeltpersoner på offentlige skiltede parkeringsplasser som er i strid med gjeldende regelverk. Hvis skiltmyndigheten kommer over slike steder, har Vegdirektoratet bedt om at skiltmyndigheten da foretar endring av skiltingen, slik at den blir brakt i overensstemmelse med gjeldende regelverk.

Jeg legger til grunn at de kommuner som har ilagt ugyldige gebyr (det er her tale om gebyr, ikke bøter), behandler krav om tilbakebetaling av disse på en ryddig måte, og at tilbakebetaling finner sted der det er rettslig grunnlag for dette.

Til orientering vedlegges ovennevnte brev fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet og fra direktoratet til skiltmyndighetene.