Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1145 (2007-2008)
Innlevert: 23.05.2008
Sendt: 23.05.2008
Besvart: 30.05.2008 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Er det riktig at Barne- og Likestillingsdepartementet for tiden kartlegger holdninger til homofile herunder lovforslaget om felles ekteskapslov - og om det er tilfellet, hva er bakgrunnen for at dette gjøres etter at det er fremmet sak for Stortinget - hvorfor ikke før, slik at folks meninger kunne ha påvirket Regjeringens beslutningsprosess?

Begrunnelse

Jeg har fått opplyst at Opinion, på vegne av Barne- og Likestillingsdepartementet, for tiden er ute med en undersøkelse der det stilles en mengde spørsmål om holdninger til homofile, bifile, tvekjønnede osv. Deretter følger en lang rekke spørsmål om holdninger til de sentrale spørsmålene i Regjeringens lovutkast: Hva man mener om felles ekteskapslov, homofilt ekteskap, adopsjonsrett for homofile, osv.


Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) legger vekt på løpende å integrere forsknings- og utredningsbasert (FoU) kunnskap som en del av beslutningsgrunnlaget på departementets ansvarsområder.

Holdningene til lesbiske og homofile har endret seg betydelig i positiv retning over flere tiår og disse endringene er det viktig å dokumentere. Forskningsprosjektet Kartlegging av norske holdninger om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i regi av Universitetet i Bergen (UiB)er et av flere prosjekter som Barne- og likestillingsdepartementet har gitt økonomisk støtte til i 2007. Prosjektet ble igangsatt høsten 2007 og avsluttes 15. september 2008. Departementet har ingen direkte styring av detaljer og metoder i prosjektet. Prosjektet er gitt støtte på grunnlag av søknad fra UiB. Undersøkelsen vil være del av grunnlaget for å utvikle gode strategier mot diskriminering. Prosjektet omfattet opprinnelig ingen problemstillinger knyttet til endringer i ekteskapsloven, men BLD er kjent med at forskerne har besluttet å inkludere spørsmål om endringer i ekteskapsloven i spørreskjemaet.

Regjeringens politiske mål er å sikre homofiles og lesbiskes rettigheter, støtte homofile og lesbiske i å leve åpent og aktivt motarbeide diskriminering.

Til tross for en positiv utvikling i folks holdninger til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt) er det dokumentert både i norsk og utenlandsk forskning at lhbt-gruppen er overrepresentert når en ser på forekomst av selvmordsforsøk, ulike psykiske plager, samt at gruppen har økt risiko for rusbruk. Norske lhbt-tenåringer er mye mer utsatt for alvorlig vold fra familiemedlemmer og jevnaldrende ungdom enn andre ungdommer.

I lys av dette er det viktig med en langsiktig forskningsinnsats for å få belyst hvordan diskriminering er forankret i holdninger i ulike deler av befolkningen, hvordan diskriminering foregår på ulike arenaer og hvordan myndighetene best kan bidra til å få slutt på diskrimineringen av gruppen. Det aktuelle prosjektet er en del av dette arbeidet.

Når det gjelder forslaget til endringer i ekteskapsloven ble disse varslet i Soria Moria-erklæringen. Regjeringen har i tråd med dette foretatt de nødvendige vurderinger og utredninger. Det er også brukt ekstern bistand til ulike delutredninger. En egen referansegruppe bestående av representanter fra berørte departement, Den norske kirke, andre trossamfunn, livssynssamfunn og interesseorganisasjoner har vært engasjert. De har fått informasjon om arbeidet, og hatt mulighet til å komme med synspunkter. Disse delutredningene er kjent for allmennheten.

Det vil alltid være ulike oppfatninger av utredningers omfang, og det er ikke slik at alle lovendringer krever omfattende utredninger. Regjeringen mener at denne saken er tilstrekkelig utredet.

Det kom fram i høringsrunden at det er mange ulike synspunkt i spørsmålet om felles ekteskapslov. Forslaget om å utvide ekteskapet til å også omfatte par av samme kjønn, handler om å foreta verdivalg. Ved å legge fram en felles ekteskapslov viser regjeringen at det ikke er noen forskjell på heterofil og homofil kjærlighet.