Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1154 (2007-2008)
Innlevert: 23.05.2008
Sendt: 26.05.2008
Besvart: 02.06.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Det er stor mangel på samiske lærebøker i den samiske skolen. Samiske lærebokforfattere rekrutteres fra et svært lite miljø. Det er ofte lærere som må ta permisjon fra sin stilling i skoleverket for å utvikle samiske lærebøker. Mener statsråden det er rimelig at en lærer som har tatt 50 pst. permisjon fra sin stilling som lærer for å utvikle 15 samiske lærebøker, skal tape 5 års pensjonsopptjening på dette viktige arbeidet - et arbeid som har vært absolutt nødvendig for den offentlige, samiske skolen?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg deler din bekymring over mangelen på samiske læremidler. Rekruttering av personer som har nødvendig kompetanse til å utarbeide og utvikle samiske læremidler er helt avgjørende for å bedre dekningen. Kunnskapsdepartementet overfører midler til utvikling og produksjon av samiske læremidler til sametinget. Sametinget behandlet torsdag 29. mai en strategisk plan nettopp for samiske læremidler. Sametinget har i sin strategiske plan for samiske læremidler vedtatt en ordning om frikjøp av samiske læremiddelforfattere fra arbeidsgiver for arbeid med samiske læremidler.

Det fremgår ikke klart av spørsmålet ditt om tap av pensjonsopptjening ved utarbeidelsen av samiske lærebøker gjelder opptjening i folketrygden eller i vedkommendes tjenestepensjonsordning. Følgelig er det vanskelig å gi et fyllestgjørende svar. Jeg nøyer meg derfor med noen generelle kommentarer om pensjonsopptjening i de ulike pensjonsordningen.

Opptjening av pensjon i folketrygden er knyttet til pensjonsgivende inntekt og er uavhengig av om man har en eller flere arbeids- eller oppdragsgivere. Jeg legger til grunn at lærebokforfatterne har inntekter fra skrivearbeidet. Både arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende tjener opp pensjonsrettigheter på grunnlag av pensjonsgivende inntekt. En reduksjon i lærerstillingen for å utføre annet arbeid har med andre ord ingen betydning for pensjonsopptjeningen i folketrygden, så lenge vedkommende har tilsvarende inntekt fra annet hold.

Full pensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger gis når den enkelte har 30 års tjenestetid i full stilling på avgangstidspunktet. Pensjonen samordnes med pensjon fra folketrygden. Hvorvidt perioder med opptjening i deltidsstilling vil påvirke størrelsen på alderspensjonen avhenger dermed av hvor lang tjenestetid vedkommende ellers har i full stilling.

Tilleggssvar 3. juni 2008 fra kunnskapsministeren:

Stortinget bevilger midler til Sametinget over kapittel 223 Samisk utdanningsadministrasjon, post 50 Tilskott til Sametinget. Kapittelet omfatter blant annet tilskudd til drift av Sametingets avdeling for opplæring, språk og kulturproduksjon og utvikling av læremidler for samiske elever, inkludert spesialpedagogiske læremidler.

Midlene stilles til rådighet for Sametinget, og det er Sametinget som inngår kontrakter om utvikling av samiske læremidler med aktuelle produsenter, for eksempel lærere som tar permisjon for å utføre dette arbeidet. Kunnskapsdepartementet er ikke involvert i vilkårene i disse kontraktene.