Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1155 (2007-2008)
Innlevert: 23.05.2008
Sendt: 26.05.2008
Besvart: 04.06.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vil statsråden sørge for å gjøre forsøksordningen i Oslo permanent og utvidet til hele landet, og vil statsråden ta videre initiativ til å sørge for at det fra trafikkstasjonenes side gies rom for å være mer kundevennlig og smidig slik at kundene opplever at de tar kundene på alvor; er ikke statsråden også enig i at det er viktig at trafikkstasjonene og etaten fremstår som service og løsningsorienterte?

Begrunnelse

I det siste har det dukket opp flere saker hvor personer har betalt inn feil omregistreringsavgift av forskjellige grunner, både at man selv har tatt feil, men det har også skjedd at man har fått oppgitt feil beløp. Dette har skjedd selv etter at kunden har tatt direkte kontakt med Statens vegvesen for å forsikre seg om at beløpet som skal innbetales er korrekt. Å bli møtt på denne måten oppfattes som svært lite kundevennlig, og etaten fremstår som svært uvillig og arrogant. Beløpet som er feil er ofte også svært beskjedent, enkelte ganger dreier det seg om kun noen få kroner. Undertegnede er kjent med at det er etablert en forsøksordning i Oslo hvor man har etablert et samarbeid med Toll -og avgiftsdirektoratet. Denne ordningen innebærer at man kan betale årsavgift og omregistrering på trafikkstasjonen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er svært opptatt av tjenestetilbudet ved Statens vegvesens trafikkstasjoner og mener det er viktig at tjenestene som utføres, framstår som publikumsvennlige og serviceorienterte. Jeg mener derfor at tjenestetilbudet, herunder betalingsløsninger, bør videreutvikles for å imøtekomme publikums krav til og behov for service og enkle løsninger.

Publikum kan i dag betale alle gebyrer og tjenester som utføres av Statens vegvesen, kontant eller med bankkort på trafikkstasjonene. Dagens regelverk tillater ikke etterskuddsbetaling av omregistreringsavgiften som må forhåndsbetales hos Tollvesenet eller gjennom bank. Tidligere gjaldt dette også for årsavgiften. Statens vegvesen opplyser at et problem ved forhåndsbetaling er at det kan bli innbetalt feil beløp, og at publikum i slike tilfeller separat må innbetale eventuelt manglende beløp før registreringen ved trafikkstasjonen kan gjennomføres. Denne problemstillingen gjelder for alle, unntatt de som er brukere av Autoregløsningen (dvs. internettløsning hvor bilforhandlere selv kan registrere/omregistrere).

Dette er ikke en tilfredsstillende løsning for publikum. For Statens vegvesen er den også en belastning for de som arbeider med registrering på trafikkstasjonene, og Statens vegvesen har derfor gitt arbeidet med å finne mulige løsninger høy prioritet. Statens vegvesen har bl.a. utviklet en løsning for betaling av avgifter med bankkort på trafikkstasjoner, men det har vært vanskelig å få teknologien stabil. Det er viktig å påpeke at slike betalingsløsninger forutsetter svært høye nivåer for sikkerhet og sporbarhet.

Når det gjelder forsøksordningen i Oslo har jeg fått opplyst at den er svært arbeidskrevende både for Statens vegvesen og Tollvesenet. Årsaken til dette er at den inneholder flere manuelle grensesnitt som medfører vesentlig risiko for feilsituasjoner, og fordi sporbarheten kan være begrenset. Statens vegvesen opplyser derfor at det ikke er aktuelt å utvide denne ordningen.

Det ligger utenfor Statens vegvesens myndighetsområde å forholde seg til mindre avvik i innbetalte avgifter. Dette er Toll- og avgiftsdirektoratet sitt ansvarsområde og det er regulert i Økonomireglementet for staten. Statens vegvesen sin oppgave i denne sammenheng er i dag kun å påse at korrekt avgift er innbetalt før en omregistrering kan gjennomføres.

Jeg er opptatt av å sikre et godt og publikumsvennlig tjenestetilbud i Statens vegvesen og ved trafikkstasjonene. Det er derfor ikke grunnlag for å være fornøyd med den betalingsløsningen som i dag benyttes ved innbetaling av omregistreringsavgiften. Jeg har bedt Vegdirektoratet om å prioritere arbeidet med å få på plass en tilfredsstillende betalingsløsning sterkere, og også om å få en nærmere redegjørelse for hvordan dette arbeidet blir fulgt opp. Jeg kommer til å følge denne saken nøye.