Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1157 (2007-2008)
Innlevert: 26.05.2008
Sendt: 26.05.2008
Besvart: 02.06.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): I Oslopakke 3 økes prisene for passering med tung bil til 75 kroner. Generelt endrer ikke dette konkurranseforholdene innen enkeltnæringer. Når det gjelder maxi-taxi, opererer de i samme marked som lette biler. I tillegg er maxitaxi en viktig del av tilbudet til personer med funksjonshemninger og skolebarn.
Ser stadsråden noen mulighet for at det kan gjøres endringer slik at den økte kostnaden ved bompassering for maxi-taxi ikke skyves over på svake grupper, og at maxi-taxi ikke blir dyrere enn annen taxi pga. bompasseringen?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Takstsystemet i Oslopakke 3 er fastsatt på bakgrunn av et bredt lokalpolitisk vedtak i Oslo og Akershus. Jeg har derfor i utgangspunktet vært restriktiv med å foreta endringer i takstordningen, men heller lagt opp til at takstsystemet skal evalueres etter en viss tid.

Når det gjelder maxi-taxiene, ser jeg imidlertid at takstsystemet vil kunne slå uheldig ut i forhold til den funksjonen disse kjøretøyene har. Det vil etter mitt syn være positivt å få flere maxi-taxier i hovedstadsområdet, og takstsystemet for taxier generelt bør derfor være likt.

På denne bakgrunn vil jeg ta kontakt med Oslo og Akershus med sikte på å diskutere en tilpasning i takstsystemet slik at maxi-taxier kan betale takst tilsvarende liten bil i Oslopakke 3.