Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1158 (2007-2008)
Innlevert: 26.05.2008
Sendt: 26.05.2008
Besvart: 04.06.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Det offentlig oppnevnte Magnussen-utvalget har i sin innstilling dokumentert en betydelig skjevfordeling i tildelingen av ressurser til de regionale helseforetakene.
Hvordan vil Regjeringen følge opp rapporten, og hva er Regjeringens framdriftsplan for oppretting av denne skjevfordelingen?

Begrunnelse

Rapporten fra Magnussen-utvalget som ble avgitt til helse- og omsorgsministeren i januar i år, konkluderer med at Helse Vest er underfinansiert med 246 millioner kroner, Helse Midt-Norge med 324 millioner kroner og Helse Nord med 211 millioner kroner. Arbeiderpartiets sekretær Martin Kolberg gir overfor Stavanger Aftenblad 24.5.08 uttrykk for at skjevfordelingen bør være vekk før valget i 2009.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Magnussen-utvalgets innstilling ble overlevert til meg 11. januar i år. Deretter sendte Helse- og omsorgsdepartementet NOU 2008:2 Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak på en bred tre måneders høring. Høringsfristen var 11. april, og mange høringsinstanser har sendt inn svar til departementet.

Regjeringen vurderer nå forslaget fra Magnussen-utvalget på bakgrunn av de innkomne høringsuttalelsene, og det vil bli gitt en nærmere omtale av saken i Statsbudsjettet for 2009.