Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1160 (2007-2008)
Innlevert: 27.05.2008
Sendt: 27.05.2008
Besvart: 03.06.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Vil fiskeri- og kystministeren sørge for at det blir fortsatt mulig å opprettholde den viktige krabbefiskenæringen på sør-vestlandet?

Begrunnelse

Fiskeri- og kystdepartementet har mottatt forslag til endring av forskrift om utøvelse av fiske i sjøen. Nye regler for forvaltning av hummer. Disse forslagene til endringer vil også i stor grad berøre krabbefiske på Sør-Vestlandet og Sørlandet. Forslaget om å innføre 80 mm fluktåpning i krabbeteinene for både yrkes- og fritidsfiskere vil medføre at krabbefangsten blir redusert fordi krabbe på mellom 11 cm og 13 cm vil gå ut samme veien. Dette er påpekt av fiskeridirektoratets regionkontor Sør, Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag. En slik bestemmelse vil også redusere ressurstilgangen for industrien. De bruker skal i denne størrelsen for salg av fylt krabbe.
Mange av krabbefiskerne deltar også i hummerfiske. Gjennom forskriftsendringen reduseres hummerfiske betydelig og den økonomiske konsekvensene forsterkes gjennom at hovednæringen krabbefiske også rammes.
Hoveddelen av krabbefiske i Rogaland foregår i områder uten hummerfiske, men allikevel vil krabbefiske rammes gjennom denne bestemmelsen.
Yrkesfiskere som driver profesjonell fangst av hummer og krabbe respekterer både minstemål og fredningstid. De har selv en sterk økonomisk interesse av å følge reglene som sikrer hummerbestanden.
Jeg er også redd for at det i sum kompliserte og uoversiktlige regelverket som foreslås, gjennom nye ulike tider, skille mellom hummerteiner og krabbeteiner, samt ulike fluktstørrelser kan føre til at spesielt fritidsfiskerne mister respekten for regelverket.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: En arbeidsgruppe som har sett på tiltak for å øke hummerbestanden la i oktober 2007 frem et forslag til forvaltning av hummer i Norge. Rapporten er et resultat av en omfattende prosess som har gått over tre år. Det har vært arrangert åpne høringsmøter for å på best mulig måte ivareta hensynet til yrkesfiske så vel som fritidsfiske.

Arbeidsgruppen presenterte en rekke tiltak for å bygge opp bestanden av hummer. En totalfredning av hummer ble drøftet, men det søkes å unngå en slik løsning for å ivareta tradisjon og kystkultur. Gruppen anser at de forslag som er fremmet vil kunne bidra til at bestanden av hummer bygges opp igjen, dog ikke like raskt som ved en totalfredning.

Hummerbestandens dårlige forfatning tilsier at redskapsmengden bør begrenses for å begrense fiskepresset. Det er foreslått en begrensning i antall teiner som vil medføre at både yrkesfiskere og fritidsfiskere bidrar til gjenoppbygging av bestanden. Til sammenligning har Sverige en begrensning på 50 hummerteiner for yrkesfiskere. En slik redskapsbegrensning er foreslått å omfatte kun hummerteiner, som defineres som en teine med 60 mm store fluktåpninger. Således vil det i henhold til forslaget ikke være noen begrensning i antallet krabbeteiner (definert som teiner med fluktåpninger 80 mm) som kan benyttes i fredningstiden for hummer.

Krabbe over 13 cm vil normalt ikke kunne krype ut av en teine med 80 mm fluktåpning. For strekningen Hordaland og nordover er minstemålet for krabbe 13 cm. På strekningen Rogaland til grensen mot Sverige er imidlertid minstemålet for krabbe kun 11 cm, og i dette området vil 80 mm fluktåpninger innebære at noe krabbe over minstemål kommer seg ut av teinene. På den annen side kan det ikke utelukkes at en slik regulering på sikt også vil resultere i større og mer ettertraktede krabber i dette området - i tillegg til et bedre vern av hummeren.

Arbeidsgruppens rapport og Fiskeridirektoratets vurdering av denne har vært på høring. Direktoratet har nå gjennomgått innspillene og oversendt sitt forslag til Fiskeri- og kystdepartementet.

Fiskeri- og kystdepartementet har ennå ikke rukket å behandle forslagene til nye reguleringer i hummer- og krabbefisket, men vil i nær fremtid foreta en vurdering av disse.