Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:1162 (2007-2008)
Innlevert: 27.05.2008
Sendt: 27.05.2008
Besvart: 02.06.2008 av justisminister Knut Storberget

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Vil Regjeringen med utgangspunkt i PSI-direktivet fra EU, og tydeliggjøring av gratisprinsippet i ny offentlighetslov, frigi vanlig kart- og eiendomsdata og dermed fremme utviklingen av nye tjenester på dette området?

Begrunnelse

Statseide kart- og eiendomsdata kan skape milliardverdier i innovasjon og nyskaping dersom de frigis. I forslaget til forskriften til offentlighetslov foreslås det at det skal være anledning til å ta betalt for både produksjon og formidlingsinformasjon for geodata, noe som strider mot trenden i resten av EU der medlemsstatene frigir mer og mer offentlig data.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) vil, når den trer i kraft, gjennomføre EØS-avtalens vedlegg XI nr. 5 K (direktiv 2003/98/EF) om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor (også kjent som PSI-direktivet) i norsk rett. Reglene i offentleglova som skal gjennomføre direktivet, vil innebære en rekke endringer som vil gjøre det lettere å viderebruke det offentliges informasjon i kommersielle og ikke-kommersielle private virksomheter. Dette gjelder regler om forbud mot forskjellsbehandling og enerettsavtaler (offentleglova § 6), regler om at eventuelle standardlisenser skal være tilgjengelige i digitalt format (offentleglova § 7 annet ledd), regler som setter tak for hvor høy pris som kan kreves når det offentlige gir ut informasjon (offentleglova § 8), regler om at retten til kopi gjelder alle eksisterende formater og språkversjoner av et dokument (offentleglova § 30 første ledd tredje punktum) og regler om at det skal gis opplysninger om eventuelle immaterielle rettigheter knyttet til et dokument som det gis innsyn i (offentleglova § 30 annet ledd).

I tillegg til de reglene som er gitt for å gjennomføre direktivet, inneholder den nye offentleglova flere andre endringer som vil gjøre det enklere for private å viderebruke det offentliges informasjon. Dette gjelder særlig offentleglova § 7 første ledd, som fastslår at informasjon som det offentlige gir tilgang til, i utgangspunktet kan brukes til alle slags formål, offentleglova § 9 om rett til sammenstillinger og § 28 annet ledd første punktum, som utvider adgangen til å kreve innsyn i flere saker av en bestemt art uten at den som ber om innsyn trenger å identifisere den enkelte sak eller det enkelte dokument.

Den nye offentleglova vil i vesentlig grad gjøre det enklere for dem som ønsker å viderebruke det offentliges informasjon i privat virksomhet, og går lenger enn direktivet krever i å legge til rette for slik viderebruk. Dette gjelder også for viderebruk av eiendoms- og kartdata.

Offentleglova § 8 tredje ledd gir adgang til å fastsette bestemmelser i forskrift om at det kan tas betalt for innsyn etter loven dersom særlige forhold ved dokumentenes eller virksomhetens art gjør det rimelig. I tråd med direktivet skal imidlertid betalingssatsene fastsettes slik at de samlete inntektene ikke overstiger de faktiske kostnadene ved innsamling, produksjon, reproduksjon og formidling av informasjonen, med tillegg av en rimelig avkastning av investeringene. Det gjelder med andre ord et tak for hvor høy betaling som kan kreves, slik at det offentlige ikke kan beregne seg en urimelig fortjeneste ved utlevering av informasjon. Videre fremgår av Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) Om lov om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova) (Regjeringen Bondevik II) s. 126 første spalte at denne forskriftshjemmelen tar sikte på dokumenter som blir utarbeidet for å dekke et kommersielt behov hos private, f.eks. bearbeidet eiendomsinformasjon, og informasjonsutlevering fra offentlige virksomheter som helt eller delvis skal drives på kommersiell basis. Dette vil nettopp dekke utlevering av kart- og eiendomsinformasjon fra bl.a. Statens kartverk og Norsk Eiendomsinformasjon AS. I tråd med forutsetningene i proposisjonen ble det i Justisdepartementets høringsnotat 4. september 2007 foreslått at forskriften skal gi Statens kartverk og Norsk Eiendomsinformasjon AS adgang til å ta betalt ved utlevering av kart- og eiendomsinformasjon, men med et slik pristak som følger av offentleglova § 8 tredje ledd. Dette punktet ble viet stor interesse under høringen av forskriftsutkastet. Regjeringen er nå i sluttfasen av arbeidet med forskriften, og vil trolig ta endelig stilling til spørsmålet om utformingen av betalingsreglene og de øvrige spørsmålene før sommeren.