Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1166 (2007-2008)
Innlevert: 27.05.2008
Sendt: 28.05.2008
Besvart: 30.05.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Vil statsråden se på muligheten for en overgangsordning i forhold til Lånekassen for tilbydere som har NOKUTs avgjørelse til vurdering i klagenemnda, eller hvor saksbehandlingen ikke kan sies å være sluttført slik at tilbyder risikerer å måtte legge ned tilbud som følge av forhold som har vært utenfor tilbyders kontroll, eller vil statsråden vurdere andre tiltak slik at ikke skolen eller elevene blir skadelidende?

Begrunnelse

Undertegnede viser til svar på spørsmål 991 datert 24.04.2008. Ved en nærmere gjennomgang viser det seg at det er tilbydere som ikke fremkommer på oversikten i svaret fra statsråden og som kan sies å havne i en situasjon hvor det er stor fare for at tilbyder må legge ned tilbudet på grunn av forhold som er utenfor tilbyders kontroll.
Art Complexion Make Up Skole (AC) mangler på listen i statsrådens svar av 30. april i år. De søkte i mai 2006. Image People /Make Up Artistskolen i Oslo (MUA) søkte 6. oktober 2006 ikke om en, men to utdanninger: Makeup-artist og stylist. Søknad om makeup-artist er basert på utdanningen skolen har tilbudt i 20 år, og har hatt lånekassegodkjenning for de siste 10. Det er for denne utdanningen det er prekært å få en løsning nå. På søknadene til makeup-artist fikk MUA et endelig avslag 28. april og AC 6. mai i år. Begge skolene har klaget på vedtaket basert på at to av komiteens tre medlemmer ansees for å være klart inhabile og at dette har resultert i en sviktende begrunnelse for avslagsvedtaket. I møte med skolene 26. mai indikerte NOKUT at de vurderer å sette ned en ny fagkomité for en ny vurdering av søknadene. Dette betyr at behandlingen av disse søknadene ikke er ferdig. Skolenes søknader har nå passert en behandlingstid på henholdsvis 19 og 24 måneder og de har uforskyldt blitt satt i en meget vanskelig situasjon. Det er et prekært behov for en fortsatt overgangsordning i forhold til Lånekassen for disse skolene, slik at det blir tid til en forsvarlig saksbehandling uten at skolen og dets elever blir skadelidende.
Undertegnede har fått anledning til å gå gjennom NOKUT sin faglige begrunnelse for avslaget, og det kan virke som om Stortingets intensjon i forbindelse med forarbeidene til loven ikke er fulgt. Dette gjelder både forhold som at utdanningen ikke bygger på videregående nivå eller tilsvarende realkompetanse, lengden på utdannelsen samt at studentene skal kunne gå rett ut i arbeidslivet.
Tilbyder har som nevnt ved ulike anledninger under saksbehandlingen hos NOKUT påpekt at de sakkyndige ikke kan erklæres for habile. Jeg viser i den forbindelse til oppslag i Finansavisen 16. mai og Aftenposten Aften 14. mai. Utfallet av behandlingen hos NOKUT, med avslag, betraktes også som et resultat av innhabilitet. Saken er nå innklaget for klagenemnda, samtidig som NOKUT har signalisert at de vil nedsette ny fagkomité.
Tilbyder er imidlertid i ferd med å komme opp i en prekær situasjon i forhold til opptak av nye studenter.


Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Det vises til spørsmål nr. 1166 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Jon Jæger Gåsvatn vedrørende NOKUT, Lånekassen og forlengelse av overgangsordning for Art Complexion Make Up Skole (AC) og Image People /Make Up Artistskolen i Oslo (MUA).

På spørsmål nr. 991 fra stortingsrepresentant Jon Jæger Gåsvatn, vedrørende samme problemstilling, svarte jeg 30. april d.å.:

”… de sakkyndige komiteene mener at utdanningene ikke holdt tilstrekkelig kvalitet til å kunne godkjennes etter fagskoleloven. Det understrekes at NOKUT ikke har fattet en endelig avgjørelse i disse sakene.

Jeg kan ikke se at noen søkere om godkjenning av fagskoleutdanning uforskyldt har kommet i en situasjon hvor de ikke har fått sine søknader behandlet i tide, og jeg kommer derfor ikke til å forlenge overgangsordningen ytterligere eller åpne for dispensasjon.”

Etter den tid har NOKUT fattet vedtak om avslag på søknadene om fagskolegodkjenning fra AC og MUA, i tråd med komiteens innstilling. De to skolene har klaget på avslagene , blant annet med den begrunnelse at to av tre medlemmer i de sakkyndige komiteene ikke var habile.

NOKUT opplyser i brev til Kunnskapsdepartementet datert 29.05.2008 at de etter en ny vurdering ser at de nok burde ha funnet andre medlemmer til de opprinnelige sakkyndige komiteene. NOKUT har derfor besluttet å gjenoppta saksbehandlingen med nye sakkyndige. NOKUT henstiller i samme brev om at departementet åpner for at AC og MUA kan beholde støtteretten i Lånekassen også for studieåret 2008-09.

I lys av sakens utvikling og de nye opplysningene er det grunnlag for å si at AC og MUA uforskyldt har kommet i en situasjon hvor de ikke har fått sine søknader behandlet i tide. Jeg vil derfor endre Lånekasseforskriften slik at AC og MUA kan beholde støtteretten i Lånekassen for studieåret 2008-09.