Skriftlig spørsmål fra Jan Fredrik Vogt (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1169 (2007-2008)
Innlevert: 27.05.2008
Sendt: 28.05.2008
Besvart: 05.06.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Fredrik Vogt (FrP)

Spørsmål

Jan Fredrik Vogt (FrP): Kan statsråden bekrefte eller avkrefte at bud på del av Eggemoen ble akseptert før budfristens utløp?

Begrunnelse

I forbindelse med salget av Eggemoen har det fremkommet påstander om at det kan stilles spørsmål ved gjennomføringen av salgsprosessen. For å unngå spekulasjoner og usikkerhet rundt salget av Eggemoen ønsker vi derfor å få en status for salget av Eggemoen. Undertegnede er kjent med at det har vært skriftlig korrespondanse mellom Skifte Eiendom, Forsvarsdepartementet og interessenter vedrørende Eggemoen. Det har vært fremholdt at det skal ha forekommet aksept på bud før budfristens utløp.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Innledningsvis vil jeg vise til Instruks om avhending av statlig eiendom m.v. (Avhendingsinstruksen), der det stilles krav til at avhending skal skje på den måten som gir beste økonomiske resultater for staten.

Eiendommen Eggemoen leir, del 1 ­ taksert til 34,98 mill. kr ­ ble lagt ut for salg i markedet for tredje gang med annonsert budfrist 15. november 2007 kl. 1600. Forsvarsbygg/Skifte Eiendom opplyser at det kl. 1533 kun var to budgivere. Høyeste bud var 17 mill. kr. Det andre budet var på 10 mill. kr.

Med utgangspunkt i takst, sammenholdt med foreliggende markedssituasjon, vurderte ledelsen i Forsvarsbygg/Skifte Eiendom det som uaktuelt å selge eiendommen til under 25 mill. kr. I samråd med megler ble det derfor vurdert tiltak for å få opp prisen - ellers kunne eiendommen igjen forbli usolgt. Da budfristen nærmet seg, valgte Forsvarsbygg/Skifte Eiendom å rette et motbud på 25 mill. kr til budgiver nr. 1, som på det tidspunktet hadde det høyeste budet. Dette skjedde i følge Forsvarsbygg/Skifte Eiendom kl. 1535. Motbudet forutsatte at denne budgiver måtte øke sitt bud med et vesentlig beløp. Det ble derfor ikke ansett som naturlig å fremsette motbud til budgiver nr. 2, som hadde det klart laveste budet. Forsvarsbygg/Skifte Eiendom opplyser at det kl. 1540 ble inngitt et nytt bud fra budgiver nr. 2 på 17,5 mill. kr pr. telefon. Budet ble deretter skriftlig stadfestet.

Motbud – som oppgis å være vanlig praksis i bransjen ­ fremsettes med det formål å oppnå en bedre pris og for å signalisere hva som er akseptabelt minimumsnivå ved salg. Motbud gis kun til én budgiver, og normalt til den som har det høyeste budet, eller som megler finner aktiv.

Forsvarsbygg/Skifte Eiendom opplyser at budgiver nr. 1 kl. 1607 ringte og meddelte at motbudet på 25 mill. kr var akseptert. Budgiver nr. 2 ble deretter meddelt at det var inngått avtale mellom Forsvarsbygg/Skifte Eiendom og budgiver nr. 1 om kjøp av eiendommen til 25 mill. kr.

Det følger av den statlige avhendingsinstruksen at det kan innledes forhandlinger med én eller flere av budgiverne med sikte på å få i stand et salg. Avhendingsinstruksen forutsetter kun at salg gjennom megler skjer i tråd med det som er vanlig i bransjen. Forslaget om å rette et motbud til den budgiver som hadde høyeste bud, ble ansett som det beste alternativ for staten.

Avhendingsinstruksens bestemmelser synes fulgt i nærværende sak. Eiendommen ble solgt til markedspris, og på den måte som synes å ha gitt det beste økonomiske resultatet for staten.