Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1173 (2007-2008)
Innlevert: 28.05.2008
Sendt: 28.05.2008
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 06.06.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Flere medieoppslag de siste ukene har skapt et inntrykk av at helsetjenesten i Tromsø fengsel ikke fungerer tilfredsstillende. Manglende kontroll og kvalitetssikring ved utdeling av medisiner til innsatte og leger som sier opp i protest virker lite betryggende.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre en forsvarlig helsetjeneste for innsatte ved Tromsø fengsel?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg har i sakens anledning vært i kontakt med Statens helsetilsyn som har det overordnede faglige tilsynet med helsetjenesten i landet, herunder kommunale helsetjenester, dvs. også helsetjenesten i fengsel. Statens helsetilsyn har igjen vært i kontakt med Helsetilsynet i Troms og bedt om en redegjørelse i saken.

Saken har sin bakgrunn i henvendelser fra fengselslege ved Tromsø fengsel til bl.a. media og Helsetilsynet i Troms vedrørende, etter fengselslegens vurderinger, uforsvarlige forhold ved helsetjenesten i Tromsø fengsel. Helsetilsynet i Troms har hatt løpende kontakt med de ansvarlige i den kommunale helsetjenesten og fengselslegen som varslet saken i media. Helsetilsynet har ikke funnet grunnlag for å åpne tilsynssak mot fengselshelsetjenesten i den aktuelle saken, ettersom det ikke er holdepunkter for at de helsetjenester som har vært gitt til de innsatte i Tromsø fengsel har vært eller er uforsvarlige. Denne spesielle saken viser etter Helsetilsynet i Troms´ vurdering et felt der helselovgivningens bestemmelser og intensjoner kommer i konflikt med straffegjennomføringsloven. De to konkrete sakene fengselslegen har tatt opp illustrerer denne konflikten, dvs. forholdet mellom medisinske vurderinger og fengslets organisering av soning. Helsetilsynet i Troms er ikke tillagt myndighet til å føre tilsyn med de beslutninger som fattes av ansvarlig personell innen kriminalomsorgen.

På bakgrunn av flere henvendelser fra fengselslegen ved Tromsø fengsel, med blant annet opplysninger om flere sykemeldinger og oppsigelser blant sykepleierne ved fengslet, besluttet Helsetilsynet i mai 2008 å be om en redegjørelse fra kommunen.

Helsetilsynet i Troms ba kommunen uttale seg til følgende:

- Hva kommunen gjør for å sikre en forsvarlig bemanning i den kommunale helsetjenesten i Tromsø fengsel.

Hvilke prosedyrer den kommunale helsetjenesten i Tromsø fengsel har for samarbeid med ledelsen i Tromsø fengsel knyttet til generelle problemstillinger om hvordan og på hvilken måte de innsatte skal motta helsetjenester, og hvilke helsetjenester de innsatte skal motta fra den kommunale helsetjeneste.

- Hvilke prosedyrer den kommunale helsetjenesten i Tromsø fengsel har for samarbeid med spesialisthelsetjenesten/tannhelsetjenesten.

- Hvilke prosedyrer som gjelder for samarbeid mellom den kommunale helsetjenesten i Tromsø fengsel og ledelsen i Tromsø fengsel vedrørende tilbud om helsetjenester til den enkelte innsatte, og hvilke prosedyrer som gjelder når fengselshelsetjenesten mener at den enkelte innsattes helsesituasjon er av en slik karakter at det kan få konsekvenser for soningen.

Helsetilsynet i Troms mottok i juni 2008 en uttalelse fra Tromsø kommune i saken, der kommunen redegjør for de tiltak som er iverksatt for å sikre de kommunale helsetjenester i Tromsø fengsel. Det fremgår innledningsvis i kommunens uttalelse at det i forbindelse med konflikten mellom fengselshelsetjenesten og Tromsø fengsel er påbegynt et arbeid for å se på alle sidene ved driften av fengselshelsetjenesten.

Det fremkommer videre i uttalelsen at en stor del av de ansatte i fengselshelsetjenesten har søkt permisjon, er sykmeldt eller har sagt opp. Det er på denne bakgrunn startet et arbeid med å skaffe nytt personell både i vikariater og i faste stillinger. Det er utlyst stillinger både for leger og sykepleiere. Kommunen opplyser at enhetsleder ved Tromsø legevakt nå fungerer midlertidig som leder for helsetjenesten i Tromsø fengsel, og at sykepleiere fra Tromsø legevakt sammen med en ekstern vikar ivaretar det sykepleiefaglige inntil nye sykepleiere er ansatt. Overlege fra sosialmedisinsk senter ivaretar det medisinskfaglige midlertidig inntil ny fengselslege er ansatt. Kommunen har også startet en prosess med å utarbeide en ny samarbeidsavtale med Tromsø fengsel, der plassering av ansvar klargjøres. Det vil blant annet fremgå i avtalen at det vil være faste møter mellom kommunen og representanter for et høyere nivå ved Tromsø fengsel.

Jeg ser positivt på det arbeidet som nå er startet i regi av Tromsø kommune og håper at avtalen mellom Tromsø kommune og Tromsø fengsel vedrørende fengselshelsetjenester/soningsforhold vil kunne føre til et godt samarbeid mellom de to enheter.