Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1174 (2007-2008)
Innlevert: 28.05.2008
Sendt: 28.05.2008
Besvart: 04.06.2008 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Mange tidligere barnehjems- og skolehjemsbarn har opplevd grov omsorgssvikt mens de var under offentlig omsorg. En samlet stortingskomité slo derfor fast at det ikke skulle nedlegges foreldelsesinnsigelse i slike saker. På tross av dette har staten nedlagt foreldelsesinnsigelse. Nå har lagmannsretten avsagt dom og uttaler at det er nærliggende at saksøkers krav ville ført fram dersom staten ikke hadde brutt Stortingets retningslinjer med hensyn til foreldelse.
Hva vil statsråden foreta seg i denne saken?

Begrunnelse

I Innst. S. nr. 217 (2004-2005) side 9 skrev en samlet familie-, kultur- og administrasjonskomité følgende: "Komiteen støtter vurderinga fra departementet, men føreset at foreldinga ikkje vert gjort gjeldande i saker som omhandler denne gruppa." Stortinget har med dette gitt klare føringer om hvordan staten skal og bør opptre. Allikevel er det nedlagt foreldelsesinnsigelse i en erstatningssak som et tidligere barnehjemsbarn har anlagt mot staten.
I saken la departementet og regjeringsadvokaten til grunn at saksøkeren sitt krav åpenbart ikke ville føre frem, fordi det ikke var rettslig grunnlag for å kreve erstatning som følge av mangelfullt statlig tilsyn. Her var lagmannsretten uenig, og vurderte det slik at det er nærliggende å anta at saksøkers krav ville føre frem dersom hun hadde fått behandlet saken uten at staten gjorde gjeldende foreldelsesinnsigelse.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Staten har påberopt foreldelse i et erstatningssøksmål fra et tidligere barnehjemsbarn. Det har vært særskilt forhandlet om foreldelsesspørsmålet i tingretten og lagmannsretten. Det har således ikke vært bevisføring om realiteten i saken, herunder ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng. Staten er frifunnet i tingretten og lagmannsretten. Saksøker har nå brakt saken inn for Høyesterett. Siden dette er en pågående rettsprosess, kan jeg ikke gå nærmere inn i den konkrete saken. Jeg vil imidlertid bemerke at lagmannsretten uttalte at komitèuttalelsen i Innst. S. nr. 217 (2004-2005) s. 9 ikke er til hinder for at staten gjør gjeldende foreldelse i denne saken.