Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1175 (2007-2008)
Innlevert: 28.05.2008
Sendt: 28.05.2008
Besvart: 02.06.2008 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): For Stortinget har det vært viktig at norsk politi får best mulig utstyr for å løse de oppdragene de står overfor, herunder nye håndvåpen. I forbindelse med at det fases inn nye en-håndsvåpen, går jeg ut fra at personellet sjekkes ut og godkjennes. Likeledes at nødvendig trening ivaretas. Mitt spørsmål til statsråden blir derfor:
Kan statsråden forsikre Stortinget om at alt personell som er kvalifisert, og som ønsker det, får ivareta nødvendig egentrening, inkl. bruk av våpen?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spørsmålet er forelagt Politidirektoratet, som svarer:

”Vinteren 2008 gjennomførte 116 instruktører fra alle landets politidistrikter Politihøgskolens kurs ”Spesialutdanning pistol”. Kursets lengde var på 40 timer. Deltakerne var tidligere utdannede og godkjente våpeninstruktører.

Instruktørene skal forestå utdanningen av politiets innsatspersonell i distriktene. Utdanningen gjennomføres etter Politihøgskolens program og avsluttes med politiets godkjenningsprøve for pistol. De stedlige politimestere definerer det antallet innsatspersonell som kan bevæpnes med skytevåpen. I Norge utgjør dette samlet ca 5000 mannskaper. Innsatspersonellet gis mellom 40 og 105 timers trening avhengig av innsatskategori (1-5).

Ved innføring av nye pistoler er det lagt vekt på at innsatspersonellet skal gis opplæring på det nye våpenet, herunder å etablere gode rutiner, skape forståelse for funksjon og ivareta de sikkerhetsmessige aspekter. Til denne opplæringen er det satt av 5 dager. Treningsmengden er anbefalt av Politihøgskolen.

Etter endt kurs vil årlig vedlikeholdstrening og godkjenning inngå i innsatspersonellets ordinære treningstid.”