Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1177 (2007-2008)
Innlevert: 28.05.2008
Sendt: 28.05.2008
Besvart: 10.06.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Avkortingsreglene i uføretrygden for de som mottar omsorgslønn eller godtgjørelse for politiske verv er lik regler for arbeidsinntekt.Omsorgslønn og godtgjøring for politiske verv gir ikke rett til feriepenger, sykepenger og andre rettigheter som gis ved lønnsinntekt. Regler oppleves som urettferdig og kan gjøre det vanskelig å delta i politisk virksomhet eller utføre nødvendige omsorgsoppgaver.
Er statsråden enig i at reglene bør ta mer hensyn til slike ulikheter og rettigheter?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Uførepensjonister og mottakere av tidsbegrenset uførestønad kan etter dagens regelverk ha en inntekt på ett grunnbeløp (friinntekt) uten at uføreytelsen blir revurdert. Dette gjelder både for personer med full ytelse og gradert ytelse. Det skal som hovedregel ha gått ett år fra innvilgelse til mottakeren av uføreytelse kan ha friinntekt. For stønadsmottakere som har godtgjørelse for politisk verv eller tillitsverv i frivillige organisasjoner, har omsorgslønn fra kommunen eller er på varig skjermet attføringstiltak, er det gjort unntak fra ventetidsbestemmelsen.

Godtgjørelse for tillitsverv og omsorgslønn likestilles med annen pensjonsgivende inntekt og gir i utgangspunktet rett til sykepenger, forutsatt at den årlige inntekten utgjør minst 50 prosent av grunnbeløpet. Sykepengeretten og retten til feriepenger avhenger imidlertid av hvordan arbeidsforholdet er organisert. I tilfeller der arbeidsforholdet er organisert som oppdragstaking, har man først rett til sykepenger fra 17. fraværsdag. Helse- og omsorgsdepartementet har anbefalt denne tilknytningsformen mellom kommunen og omsorgslønnsmottaker. Som oppdragstaker har man ikke krav på lovpålagt ferie og feriepenger.

Personer som mottar full uføreytelse, har ikke rett til sykepenger fra folketrygden. Dette er i tråd med dagens prinsipp i folketrygden om at det ikke skal gis kompensasjon for mer enn 100 prosent inntektstap. Dette gjelder også for tap av inntekt/godtgjørelse som det er vanlig å ha ved siden av full jobb. Friinntekten for uføre er ment som en stimulans til arbeid. Stønadsmottakerne får beholde uføreytelsen uavkortet så lenge inntekten ikke overstiger ett grunnbeløp. Når denne inntekten bortfaller på grunn av sykdom, er det etter min mening ikke opplagt at dette inntektsbortfallet skal kompenseres gjennom sykepengeordningen.

I forbindelse med oppfølgingen av Uførepensjonsutvalget (NOU 2007:4) vil avkorting av uføreytelsen mot arbeidsinntekt være et av flere sentrale spørsmål som vil bli vurdert, herunder særordninger for enkelte grupper. Jeg tar sikte på å legge fram en proposisjon om ny uføreordning våren 2009.