Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1178 (2007-2008)
Innlevert: 28.05.2008
Sendt: 29.05.2008
Besvart: 05.06.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Legemidlet Tysabri er registrert i Norge og finansieres over rammebevilgningene til helseforetakene. Det er ca 100 MS-pasienter som blir behandlet med Tysabri. Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet retningslinjer. Store forskjeller i tallene fra helseforetakene gir grunn til bekymring.
Får alle MS-pasienter som trenger det medisinen Tysabri, eller er det riktig at vanskelig økonomi har ført til treg utvikling og forskjellsbehandling mellom sykehus, også innenfor samme helseforetak?

Begrunnelse

I Norge er det ca. 100 pasienter som pr. i dag får tilbud om behandling med legemiddelet Tysabri. I Danmark, som har samme antall personer med MS som Norge og tilnærmet like retningslinjer for bruk, er det ca 350 pasienter som får tilbud om slik behandling.
Tallene viser store forskjeller i antall pasienter som behandles med Tysabri fra sykehus til sykehus. Og det er store forskjeller mellom sykehus i samme helseregion.
I et innlegg i Stortinget 25. oktober 2007 uttalte statsråd Sylvia Brustad bl.a. " ...alle som trenger det, skal få denne medisinen".

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Tysabri er et sykehuslegemiddel som gis som infusjon på sykehus. Kostnadene til tysabribehandlling må på lik linje med annen behandling som omfattes av "sørge for"-ansvaret, håndteres innenfor de budsjettrammene Stortinget har vedtatt for de regionale helseforetakene. De finansierer egne helseforetak og private virksomheter i samsvar med "sørge for"-ansvaret. Dette gir regionale helseforetak mulighet til å tilpasse finansieringen av helseforetak og private institusjoner til virksomhetenes faktiske aktivitet og arbeidsfordeling. Hovedprinsippet er at staten ikke skal beslutte en bestemt behandlingspraksis eller hvor behandlingen skal foregå gjennom å legge føringer på hvordan midlene fordeles fra de regionale helseforetakene til sykehusene.

Sykehusenes prioriteringer skal basere seg på en individuell vurdering av den enkelte pasient ut fra de behov som pasienten har, lover og retningslinjer som gjelder, bl.a. prioriteringsforskriften. Behandlingen skal være i tråd med god medisinsk praksis og faglige retningslinjer, slik at den enkelte sikres mest mulig lik tilgang til behandling uavhengig av bosted og sosiale forhold. Det er den enkelte lege som må vurdere hva slags behandling som skal gis. Behandlingen skal være i tråd med god behandlingspraksis og faglige retningslinjer.

Jeg er opptatt av at MS-pasienter må få tilbud om den behandlingen de etter medisinsk faglige vurderinger har størst nytte av, og at dette skal være uavhengig av hvor i landet de bor. Helsedirektoratet har derfor i samarbeid med de regionale helseforetakene utarbeidet kriterier for indikasjon, oppstart, oppfølging og avslutning av behandling med legemidlet Tysabri.