Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1179 (2007-2008)
Innlevert: 28.05.2008
Sendt: 29.05.2008
Besvart: 10.06.2008 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): VG hadde denne uken et oppslag om beslag av narkotika i norske fengsler som ikke var spesielt oppløftende. At dette muligens er positivt for Regjeringen, skal jeg la være usagt, men for andre fremstår dette som oppsiktsvekkende. Ikke minst i lys av all satsingen Regjeringen påberoper seg.
Hvilke konkrete tiltak ser statsråden for seg bør iverksettes for å komme dette til livs?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg er opptatt av at alle som får en dom og som skal gjennomføre denne i regi av Kriminalomsorgen, skal få hjelp til selv å endre sitt livsmønster og settes i stand til å leve et liv uten kriminalitet. Kriminalomsorgen står ovenfor store utfordringer ved at om lag 60 % av de som settes i fengsel har et rusmiddelproblem. Svært mange rusmiddelavhengige har en kronisk sykdom og psykiske lidelser. Et flertall av ”gjengangerne” er rusmiddelavhengige. Det er en sterk sammenheng mellom rusmiddelmisbruk, opphopning av levekårsproblemer og tilbakefall til kriminalitet (Levekår blant innsatte, FAFO 2004).

Antall beslag av narkotiske stoffer i norske fengsler varierer fra år til år. Jeg mener Kriminalomsorgen har tilstrekkelig lovhjemmel for å utføre de kontrolltiltak som er nødvendig for å hindre illegalt rusmisbruk i fengslene. Regjeringen har økt kriminalomsorgens driftsbudsjett med 20 mill. kr i 2008 for blant annet å ivareta tilsatte og innsattes sikkerhet på en tilfredsstillende måte. Dette innebefatter også arbeidet med å bekjempe rusmisbruk i fengslene. Jeg vet at kriminalomsorgens ansatte gjør en stor innsats for å hindre rusmisbruk og ser allerede at tallene for 1. tertial 2008 viser en nedgang i antall beslag av narkotisk stoffer sammenlignet med samme periode i 2007 (192 beslag i 2007 mot 148 beslag i 2008). Samtidig ser vi også at andelen positive urinprøver så langt i 2008 viser 9,6% mot 11,1% i 2007. Antall urinprøver er økt fra 21223 i 2006 til 22926 i 2007. I 2005 ble det tatt 20557 urinprøver. I 2007 var andelen illegalt bruk 11,1 %, 12,2 % i 2006 og 12,4 % i 2005. Statistikken viser en stadig nedgang i illegalt bruk fra 2005 til 2007.

Andel innsatte som får legal medisinering av helsepersonell har økt de senere årene. Dette viser at fengslene tilrettelegger for samarbeidet med helseforetakene i forbindelse med legal medisinering av innsatte med stor rusavhengighet.

Jeg vet at kriminalomsorgen i 2008 satser på mer kunnskap om å avdekke rusmisbruk med hjelp av bland annet tegn og symtomkurs. Kriminalomsorgens hundetjeneste har samling med samarbeidspartnere fra Danmark, for å trene i å kunne avdekke rusmisbruk i fengslene. Videre er jeg kjent med at kriminalomsorgen region nord har gjennomført en undersøkelse for å avdekke rusmisbruk i regionens fengsler. Undersøkelsen viser at av 420 urinprøver (innsatte) testet med hurtigtestutstyr ga kun 5 prøver utslag på rusmisbruk.

I tillegge til dette vil Regjeringen i Stortingsmeldingen om Kriminalomsorgen foreslå tiltak overfor innsatte som har rusproblemer. Jeg kan her nevne kort noen av tiltakene som allerede er igangsatt.

Opptrappingsplan for rusfeltet (2007) vil styrke samarbeidet mellom kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, kommunenes sosialtjeneste og kriminalomsorgen. Mye tyder på at tilgjengelighetene til tjenesteapparatet er lavere for innsatte og domfelte enn for andre. Opptrappingsplanen vil:

- øke antall fengselsdøgn i institusjon etter straffegjennomføringslovens § 12.

- etablere flere rusmestringsenheter i fengslene.

- styrke tjenestene til innsatte i løslatelsesfasen.

- vurdere utvidelse av Narkotikaprogram med Domstolskontroll.

Justisdepartementet følger tett opp de tilbakemeldinger som gis fra kriminalomsorgen og departementet vil legge til rette for at innsatte skal få bistand til å endre atferd. Justisdepartementet vil utvide kontrollen og legger opp til å utvide antall hundesøk, og fortsette å tilrettelegge for bistand fra samarbeidspartnere herunder helseforetakene for å bedre behandlings- og medisineringstilbudet for de innsatte.