Skriftlig spørsmål fra Irene Johansen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1182 (2007-2008)
Innlevert: 28.05.2008
Sendt: 29.05.2008
Besvart: 05.06.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Irene Johansen (A)

Spørsmål

Irene Johansen (A): Hva mener SD med at finansieringsplanen for jernbaneprosjektet Sandbukta - Moss - Såstad, som er prioritert i JBV sitt handlingsprogram for 2006 - 2015, i større grad bør reflektere prosjektets interessenter og at prosjektet skal gjennom en ny vurdering i 3. rullering av NTP; hvilke interessenter er det SD forventer at skal bidra til å finansiere utbyggingen og hvilken hjemmel har SD for å kreve dette?

Begrunnelse

Jernbaneprosjektet Sandbukta - Moss - Såstad i Østfold er vedtatt i gjeldende NTP og i JBV sitt handlingsprogram for perioden 2006 - 2015.
Stortinget bevilget kr 5 mill. i 2008 for å fullføre hovedplanen for prosjektet og fortsette planleggingen. I brev av 28. januar 2008 til samferdselsministeren tar Moss kommune opp spørsmål om hvordan SD vil følge opp de forpliktelser og føringer som Stortinget har gitt i vedtak ift. videre dobbeltsporutbygging gjennom Moss og Østfold. Prosjektet ble første gang vedtatt av NSB i 1994 og i Stortinget gjennom Østfoldpakka i 1998 og i senere NTP - vedtak og budsjettvedtak.
I svaret fra statsråden pekes det på at prosjektet er et kostbart prosjekt hvor store deler av nytteverdien er knyttet til by - og næringsutvikling, og at SD og JBV derfor tidligere har gitt uttrykk for at finansieringsplanen i større grad bør reflektere prosjektets interessenter. Deretter pekes det i brevet på at prosjektet nok en gang skal gjennom en ny vurdering i 3. rullering av NTP.
Jeg er kjent med at kommunen har reagert svært negativt på dette svaret og i sitt svarbrev til statsråden stilt spørsmål ved kravet om egenfinansiering sett i lys av at andre jernbaneprosjekter fullfinansieres av staten, og at prosjektet Barkåker - Tønsberg som er et lignende prosjekt, nå er prioritert igangsatt av Regjeringen. Dette har de ikke fått svar på.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det vises også til mitt svar på spørsmål nr. 1181.

Prosjektet Sandbukta – Moss – Såstad er et relativt kostbart prosjekt i forhold til den rene jernbanemessige nytten prosjektet har. Departementet har derfor på generelt grunnlag påpekt overfor Moss kommune at en eventuell delfinansiering fra interessenter (i nærings- og byutviklingssammenheng) som vil kunne ta ut gevinster av jernbaneprosjektet vil kunne være med å påvirke tidspunktet for realisering av prosjektet. Dette gjelder gevinster som er helt uavhengige av jernbanemessige nytteeffekter som økt kapasitet og redusert reisetid for togtrafikken. For sammenlikningens skyld viser jeg til realiseringen av vegtunnelen gjennom Bjørvika i Oslo, som ikke primært bygges (nå) for å øke vegkapasiteten eller redusere reisetiden for bilistene.

Utbyggingen av ny jernbane gjennom Moss fra Sandbukta og videre mot Såstad vil kunne gi gevinster for Moss bl.a. ved at en betydelig barriere mot fjorden fjernes og det frigjøres store arealer til byutvikling. I tillegg vil driftsforholdene eksempelvis for bedriften Peterson AS bli vesentlig bedret. De samlede gevinstene for by- og næringsutvikling vil kunne bli betydelige. Samferdselsdepartementet er åpne for at interessenter som får særlig nytte av et jernbaneprosjekt får mulighet til selv å bidra til realisering av prosjektet, gjennom delfinansiering og/eller på andre måter.

Jeg presiserer at Samferdselsdepartementet verken har hjemmel til eller ønske om å pålegge interessenter til å delta i finansieringen av jernbaneprosjekter.

I Nasjonal transportplan som legges fram for Stortinget hvert fjerde år, blir alle prosjekter som ikke er startet opp eller har særskilte bindinger til pågående prosjekter, i prinsippet vurdert på nytt i lys av oppdaterte og nye utfordringer innenfor transportsektoren, nye økonomiske rammer m.v. Prosjektet Sandbukta – Moss – Såstad vil på tilsvarende måte bli vurdert på nytt i forbindelse med NTP 2010-2019 på linje med andre prosjekter som er aktuelle for utbygging i denne perioden.