Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1183 (2007-2008)
Innlevert: 28.05.2008
Sendt: 29.05.2008
Besvart: 06.06.2008 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Kan en person som er påtaleansvarlig i første instans være aktor under en ankebehandling i samme sak, for deretter å ha ansvaret for søknaden om soningsutsettelse i samme sak hos statsadvokaten?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Straffeprosessloven kapittel 7 regulerer kompetansen i påtalemyndigheten. Det fremgår av lovens § 66 at statsadvokaten avgjør spørsmål om tiltale i saker om forbrytelse når det ikke hører under Kongen i statsråd, riksadvokaten eller politiet. Det fremgår videre av § 76 hvem som kan møte som aktor ved de forskjellige rettsinstanser. Av tredje ledd fremgår det at statsadvokaten i visse saker skal møte som aktor. Denne del av saksbehandling er således regelstyrt.

Hvilke personer innen påtalemyndigheten som skal behandle søknader om soningsutsettelse, er ikke direkte regulert i loven. Det er likevel slik at statsadvokatene i ovennevnte saker, beslutter fullbyrding av straffen, jf. straffeprosessloven § 455 første ledd. De vil også behandle søknader om soningsutsettelse. Normalt vil dette være samme person som utferdiget tiltalen, aktorerte saken (eventuelt i alle instanser) og besluttet fullbyrding. Vedkommende har gode kunnskaper om saken, og det fremstår som ressursmessig og kvalitetsmessig forsvarlig at det er denne statsadvokaten som avgjør spørsmålet om soningsutsettelse.

Skulle domfelte ikke være tilfreds med statsadvokatens avgjørelse av søknaden, kan beslutningen påklages til riksadvokaten, jf. straffeprosessloven § 59a, eventuelt bringes inn for retten i samsvar med samme lovs § 462.

For ordens skyld understrekes at loven angir de nærmere vilkår for når soningsutsettelse kan innvilges, jf. straffeprosessloven § 459. Riksadvokaten har også utferdiget et rundskriv om fullbyrdelse av frihetsstraff. (Del II nr. 3/1983) Regelmessig vil det være nye momenter/omstendigheter som påberopes av den domfelte i forbindelse med søknad om soningsutsettelse og ikke forhold som har vært tungt fremme under domstolsbehandlingen.

Avslutningsvis vil en bemerke at det i statsråd 7. mars i år ble fremmet forslag om overføring av ansvaret for soningsinnkalling og behandling av soningsutsettelser fra påtalemyndigheten til kriminalomsorgen, jfr. Ot.prp. nr. 34 (2007-2008). Justiskomiteen avga sin innstilling 20. mai d.å., se Innst. O. nr. 52 (2007-2008).