Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1206 (2007-2008)
Innlevert: 02.06.2008
Sendt: 02.06.2008
Besvart: 10.06.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hva vil statsråden gjøre i forhold til NSB for å sørge for at NSBs nye ordning med billettsalg på automat ikke diskriminerer synshemmede?

Begrunnelse

NSBs nye billettautomater har en berøringsskjerm som ikke har knapper eller følbare tegn. Dette gjør at automatene er vanskelige å bruke for synshemmede. Reisende som ikke benytter automatene til billettbestilling, må betale et ekstra gebyr på 20 kr hvis de kjøper billetten på toget. Dette bryter med prinsippet om universell utforming, som innebærer at hovedløsningen, dvs. salg av billetter på billettautomat skal være tilgjengelig for alle, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.
Ifølge Regjeringens forslag til ny antidiskrimineringslov innebærer denne ordningen diskriminering og brudd på menneskerettighetene ettersom man har valgt en hovedløsning som ikke er tilgjengelig for alle.
En løsning det er pekt på er at svaksynte og blinde kan slippe gebyret for billettsalg på toget dersom de legitimerer seg. Dette er også diskriminerende, samtidig som de det gjelder må utlevere pasient-/diagnoseopplysninger. Dette kan oppleves som ubehagelig for mange.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: NSB innførte 5. mai i år et tilleggsgebyr på 20 kroner for billetter kjøpt om bord på toget, når reisen blir foretatt fra en stasjon med billettsalg (betjent eller automat). Hensikten var å bedre arbeidssituasjonen for konduktørene som i mange tilfeller ikke har rukket rundt til alle passasjerene og å hindre tap av inntekter som følge av dette. Dette ville frigjøre tid for konduktørene til å behandle de reisende med behov for kontakt med konduktøren samt sørge for likebehandling av alle reisende ved å legge til rette for at alle gjør opp for reisen.

Departementet har hatt tett kontakt med NSB for å svare ut stortingsrepresentant Tendens spørsmål og andre henvendelser om denne ordningen. NSB er oppmerksomme på at ordningen kan medføre at personer som av forskjellige årsaker har problemer med å benytte automatene blir ilagt tilleggebyr når de reiser fra stasjoner der det ikke er manuelt billettsalg. Før ordningen ble satt i kraft kontaktet derfor NSB FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) og SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner). Organisasjonene ble tilbudt å komme med innspill om hvordan unntaket fra regelen kunne praktiseres. Etter hva vi har fått opplyst, fikk ikke NSB slike tilbakemeldinger.

NSB opplyser om at den nye ordningen har vist seg å virke etter hensikten. Salget om bord i togene er halvvert, mens salget fra automatene er fordoblet. Det er derfor ingen planer om å endre prinsippet. Det NSB arbeider med, er å gjøre det lettere å bruke automatene og å finne gode kriterier for hvilke grupper av reisende som kan fritas for gebyr.

Personalet er blitt instruert i å utvise konduite ved ilegging av tilleggsgebyr. Om lag 1/3 av de reisende som kunne vært ilagt ombordtillegg slipper dette etter konduktørens skjønn. Det er likevel fremdeles noen som finner ordningen urimelig eller urettferdig.

Blinde og svaksynte har i dag rett til 50 % rabatt mot fremvisning av kort utstedt av trygdekontoret. Disse vil naturligvis slippe tilleggsgebyret. Et særlig problem er hvordan ordningen skal praktiseres i forhold til personer som har en lettere funksjonshemming og hvor det kan være behov for en annen form for legitimasjon. Dette vurderes nå av NSB. Et mulig løsning som kan fange opp mange av disse er å gi generelt unntak for en større gruppe kunder. NSB har avtalt et møte med Norges Blindeforbund denne måneden for å drøfte saken.

Ut over dette arbeider NSB med konkrete tiltak å forbedre automatene, bl.a. lesbarheten på skjermen i solskinn, kvaliteten på kortleseren og skjermdialogen.

Jeg er svært opptatt av at ingen som reiser med tog skal føle seg diskriminert fordi de ikke kan benytte automatene. Imidlertid er det krevende å utforme billettautomater som kan benyttes av alle synshemmede. Muligheten for å kjøpe billett på toget, evt. med legitimasjon for å slippe tilleggsavgiften, diskriminerer etter min mening ikke synshemmede på en uforholdsmessig måte. Forøvrig må nevnes at NSBs billettautomater er et av mange alternativer for å kjøpe billetter på forhånd.

Departementet vil følge opp NSBs bestrebelser for at både automatene og ordningen med ombordtillegg skal fungere best mulig. Departementet vil ha ny kontakt med NSB etter at NSB har avholdt sitt forestående møte med Blindeforbundet.