Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1186 (2007-2008)
Innlevert: 29.05.2008
Sendt: 29.05.2008
Besvart: 13.06.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen lovet i statsbudsjettet for 2008 å frita alternative drivstoff fra avgifter. Regjeringen definerte selv naturgass til å være et alternativt drivstoff. EcoFuels metanbaserte produkt blir likevel avgiftsbelagt.
Vil statsråden gå gjennom helheten i Regjeringens løfter for budsjettet for 2008, og skjære gjennom i denne saken slik at EcoFuels produkt likebehandles med alle andre alternative drivstoff?

Begrunnelse

Det vises til statsrådens svar på spørsmål 6 fra undertegnede i spørretimen 28. mai 2008. Statsråden unngikk essensen i spørsmålet, og jeg ber derfor om å få et mer utfyllende svar, hvor statsråden også forholder seg til faktaene nevnt nedenfor.
I St.prp.nr. 1 for 2007-2008, Skatte- avgifts- og tollvedtak, sidene 74 og 75, omtales Regjeringens politikk i forhold til alternative drivstoff. På side 75 skriver Regjeringen blant annet:

"Regjeringen ønsker å stimulere til økt bruk av alternative drivstoff slik at klimagassutslippene fra transportsektoren kan reduseres. Regjeringen legger derfor ikke opp til å foreslå å avgiftslegge alternative drivstoff fra 2008."

På side 74 utdyper Regjeringen hva de ser på som alternative drivstoff:

"De siste årene har det kommet en rekke alternativer til bensin og diesel på markedet, deriblant bioetanol, biodiesel, biogass, autogass (LPG), naturgass (CNG og NGL), hydrogen, hytan og elektrisitet."

Regjeringen omtaler altså selv naturgass (CNG og NGL) er å regne for alternativt drivstoff, og skal følgelig ikke avgiftsbelegges dersom Regjeringen står ved sitt utsagn på side 75.
EcoFuels GTL er en NGL. GTL står for Gass to liquid. EcoFuel gjør om gassen til flytende form ved å "splitte" opp gassen og sette den sammen igjen i en spesialdesignet patentert reaktor. Gassen er flytende i vanlig atmosfærisk trykk, i stedet for under høyt trykk i en tank.
Lyse Gass kan bekrefte at naturgass de selger som drivstoff er avgiftsfri. Da virker det merkelig at bilister som bygger om sin bil for å kjøre naturgass skal gjøre det avgiftsfritt, mens bilister som kjøper naturgass som er "ombygget" til å gå på dieselmotorer skal avgiftsbelegges.
Jeg merker meg at statsråden sier følgende i sitt avslutningssvar:

"Det er ikke urettferdig at drivstoff som slipper ut CO2 har CO2-avgift. Det er heller ikke urettferdig at drivstoff avgiftsbelegges i forhold til de kostnadene de påfører samfunnet. Det er det som er beskrevet, det er det som er vår regjerings politikk."

Ved å lese side 74 og 75 i St.prp. nr. 1 for 2007-2008, Skatte- avgifts- og tollvedtak, tror jeg også statsråden må innse at hun er svært selektiv i å gjengi hva som er Regjeringens politikk. Statsråden må gjerne mene at Regjeringens politikk er urettferdig, men for næringslivsaktørene så er det Regjeringens nedfelte politikk i statsbudsjettet man forholder seg til.
Finansministeren har selvsagt rett til å jobbe for å endre den politikken hennes regjering selv ønsker, men det er vesentlig for aktørene i næringslivet at de politiske retningslinjer som Regjeringen gir, faktisk etterleves inntil nye vedtak gjøres. I denne saken foreligger det ingen vedtak som opphever Regjeringens retningslinjer fra St.prp. nr. 1 for 2007-2008, Skatte- avgifts- og tollvedtak, og derved oppfordrer jeg igjen statsråden til å skjære gjennom i denne sak, slik at EcoFuel blir likebehandlet med andre aktører som har "alternative drivstoff" basert på Regjeringens egen liste.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Produktet som EcoFuel har framlagt for Toll- og avgiftsdirektoratet er basert på naturgass. Det vil si petroleum i gassform, og direktoratet har uttalt at EcoPar er å betrakte som avgiftspliktig mineralolje. I spørsmålet fra representanten Solvik-Olsen heter det at EcoPar er basert på metan. Dette blir misvisende. Metan er riktignok hovedbestanddelen i naturgass, men metan kan også framstilles av biologisk materiale. En syntetisk diesel laget av biobasert metangass, vil ikke uten videre være avgiftspliktig. Dette henger sammen med at drivstoffavgiftene bare omfatter fossilt baserte produkter. Biobaserte drivstoff, som for eksempel biodiesel, faller utenfor.

Som det framgår av budsjettomtalen bør alle trafikanter på prinsipielt grunnlag betale avgift som tilsvarer de kostnadene de påfører samfunnet i form av ulykker, kø, støy, utslipp til luft og veislitasje. Det meste av kostnadene ved bruk av personbil er knyttet til ulykker, kø og støy. Dette er kostnader som i liten grad varierer med valg av drivstoff. Dette taler for at det over tid vil være nødvendig å ilegge alternative drivstoff drivstoffavgifter på linje med bensinavgiften og dieselavgiften.

Hittil er det stort sett bare bensin og diesel som har blitt utnyttet kommersielt som drivstoff, og i praktisk avgiftspolitikk har det ikke vært noen problemstilling å etablere omfattende avgiftsystemer for drivstofftyper med liten omsetning, og som vil være helt uselgelige med avgift. Et unntak i så måte gjelder autogass. På 1990-tallet ble det flere ganger fremmet forslag om å innføre avgift på gass brukt som drivstoff i kjøretøy. Stortinget avviste imidlertid forslagene. I B.innst. S. nr. I (1993-1994) ga finanskomiteen følgende begrunnelse:

”Komiteen viser til de forsøk som er i gang med autogass som drivstoff i kjøretøy.

Komiteen vil derfor ikke tilrå innføring av en avgift på autogass brukt som drivstoff nå. Komiteen mener at det er av stor miljømessig betydning at en viderefører forsøk, forskning og utviklingsarbeid på dette området.

Hvis antallet kjøretøy som benytter gass som drivstoff øker betydelig, finner komiteen det riktig å vurdere spørsmålet om avgiftslegging i tråd med Regjeringens forslag. Et alternativ vil være å foreta en gradvis innfasing.”

Både Danmark og Sverige legger drivstoffavgifter på autogass. Gjennom energiskattedirektivet (2003/96/EF) er EU-landene pålagt å ha minstesatser på naturgass og LPG som brukes som motorbrennstoff. Tilsvarende plikt gjelder ikke for Norge, siden skatte- og avgiftspolitikken ikke er en del av EØS-avtalen.

Som Stortingsrepresentant Solvik-Olsen påpeker, er det i St. prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgifts- og tollvedtak uttalt at Regjeringen ønsker å stimulere til økt bruk av alternative drivstoff slik at klimagassutslippene fra transportsektoren kan reduseres. Videre heter det at Regjeringen av denne grunn ikke legger opp til å avgiftslegge alternative drivstoff fra 2008. Når det i budsjettomtalen vises til alternative drivstoff, siktes det til drivstoff som er alternativer til bensin og diesel. I følge Toll- og avgiftsdirektoratet er EcoPar å regne som avgiftpliktig mineralolje (diesel). Produktet er følgelig ikke et alternativt drivstoff slik dette begrepet brukes i budsjettomtalen, og det kan ikke utledes at Regjeringen har lovet å frita syntetisk diesel fra avgiftsplikt. At EcoPar kan sies å være et alternativ til tradisjonell diesel endrer ikke dette.

I budsjettomtalen trekkes bioetanol, biodiesel, biogass, autogass (LPG), naturgass (CNG og NGL), hydrogen, hytan og elektrisitet frem som eksempler på alternative drivstoff. Oppramsingen omfatter både klimanøytrale og fossilt baserte drivstoff, og de ulike drivstofftypenes miljøegenskaper varierer. At Regjeringen ikke legger opp til å avgiftslegge alternative drivstoff fra 2008 betyr imidlertid ikke at dette aldri vil skje i framtiden. Dette må vurderes nærmere for de enkelte drivstofftyper.

At noen drivstofftyper ikke er gjenstand for avgift, betyr heller ikke at andre produkter uten videre også må fritas. Selv om EcoPar har positive miljøkvaliteter sammenlignet med tradisjonell diesel, er ikke dette et klimanøytralt drivstoff, og kan derfor ikke settes i samme stilling som biobasert drivstoff og elektrisitet. Som det framgår ovenfor kan heller ikke avgiftsfritak for autogass automatisk tas til inntekt for at fossilt basert syntetisk diesel bør fritas for avgiftsplikt.