Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1187 (2007-2008)
Innlevert: 29.05.2008
Sendt: 30.05.2008
Besvart: 06.06.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Undertegnede er kjent med at en mann på 23 år, bosatt i Tana, har fått avslag om omskolering av sitt lokale NAV-kontor med alder som begrunnelse. Vedkommende har fått beskjed om å vente til han er 26 år. Undertegnede er videre kjent med at andre NAV-kontor ikke har en slik grense.
Mener statsråden en slik aldersgrense er fornuftig, og hva vil hun eventuelt gjøre for å sørge for at også personer som tilhører Tana NAV-kontor får et likeverdig tilbud med resten av landet?

Begrunnelse

Undertegnede er kjent med at en mann på 23 år, bosatt i Tana, har fått avslag om omskolering av sitt lokale NAV-kontor med alder som begrunnelse. Vedkommende har fått beskjed om å vente til han er 26 år. Undertegnede er videre kjent med at andre NAV-kontor ikke har en slik grense.
Det er, slik undertegnede ser det, ingen fornuftig grunn som tilsier at omskolering kun skal gis til personer over 26 år. Det må være den enkeltes sykdoms- og skadehistorikk som ligger til grunn for de vurderinger som fattes av NAV-kontorene. Undertegnede stiller seg også undrende til den tilsynelatende grove forskjellen i praksis knyttet til dette, blant landets mange NAV-kontor.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: I dag kan det etter lov om folketrygd gis tilskudd til ordinær utdanning på inntil tre år i tilknytning til gjennomføring av yrkesrettet attføring for personer som er over 26 år. Det kan gis unntak fra aldersbegrensningen dersom brukeren på grunn av sykdom, skade eller lyte er i en utdanningssituasjon som avviker vesentlig fra den som gjelder for annen ungdom, jf. § 11-4 i lov om folketrygd.

Dette regelverket gjelder for alle NAV-kontor.

Opplæringstiltaket etter lov om folketrygd skal overføres og legges inn i ny forskrift om arbeidsmarkedstiltak, jf. forslag i høringsnotat av 13. desember 2007 om å erstatte rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad med en ny midlertidig folketrygdytelse (arbeidsavklaringspenger). Ettersom det i dag er ulike aldersgrenser for utdanning som et arbeidsrettet tiltak i lov om folketrygd og forskrift om arbeidsmarkedstiltak, må det i den forbindelse vurderes hvilke aldersgrenser en bør ha for dette. Departementet vil derfor om kort tid sende en vurdering av dette spørsmålet på høring sammen med andre forslag til endringer i tiltaksregelverket.