Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1188 (2007-2008)
Innlevert: 29.05.2008
Sendt: 30.05.2008
Besvart: 10.06.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Etter planen skulle ny barneavdeling ved Ålesund Sjukehus stå ferdig i 2010, og nye Molde Sjukehus i 2014. Statsministeren har lovet at prosjektene skal gjennomføres som planlagt, når helseforetakene kan vise til økonomisk balanse. Jobben i helseforetakene er gjort, de er i balanse.
Hva vil statsråden gjøre for at de to prosjektene skal kunne gjennomføres som planlagt og som lovet av statsminister Jens Stoltenberg?

Begrunnelse

Sunnmørsposten kunne 27. mai 2008 nok en gang bekrefte at ny barneavdeling ved Sentralsjukehuset i Ålesund er skudd ut i det blå. Det samme kunne Romsdals Budstikke onsdag 28. og torsdag 29. De viser til at Helse Midt-Norge nå har laget sitt langtidsbudsjett, hvor det ikke er funnet rom for verken ny barneavdeling i Ålesund eller nytt sjukehus i Molde.
Helse Midt-Norge har over mange år vært underfinansiert, og er den helseregionen som kommer dårligst ut vedrørende den påviste skjevfordelingen helseregionene imellom. Til tross for vedvarende stram økonomi i Helse Midt-Norge over lang tid, var prioriteringene vedrørende de to prosjektene allerede lagt, da statsministeren i valgkampen kom med klare løfter om rask realisering av prosjektene, dersom foretakene Helse Sunnmøre og Helse Nordmøre og Romsdal kom i økonomisk balanse. Den økonomiske balansen er for lengst på plass! Til tross for det skyver statsministeren og Regjeringen fremdeles ansvaret over på styret i Helse Midt-Norge. Tålmodigheten er nå langt over tålegrensen av det både ansatte ved sykehusene og innbyggerne i Møre og Romsdal kan akseptere og leve med. Da styreleder Kolbjørn Almlid i Helse Midt-Norge orienterte om situasjonen i Helse Midt-Norge i fylkestinget mandag 20 april, var de fleste innforstått med at statsministeren hadde løpt fra sine løfter ifra valgkampen. Almlid bekreftet allikevel fra fylkestingets talerstol, at dersom politikerne sentralt fikk ordnet opp i den ulykksalige skjevfordelingen, så ville Styret i Helse Midt-Norge sørge for at de to prosjektene allikevel kunne bli realisert som planlagt. Innbyggerne i Møre og Romsdal har for lengst registrert at statsministeren ikke har som hensikt å følge opp sine valgkampløfter om en raskere realisering og byggestart. Vi registrerer også at Regjeringen heller ikke i revidert legger inn økonomiske midler for å få slutt på den ulykksalige skjevfordelingen som landets fremste fagfolk på området, gjennom to utredninger, har slått fast. Det er her snakk om en svært urettferdig skjevfordeling som har gått over flere år, og bidratt til en kraftig underfinansiering av helseforetakene i Helse Midt-Norge. På grunn av underfinansiering foregår det også en alvorlig skjevfordeling innad i Helse Midt-Norge, grunnet utbyggingen av St.Olavs Hospital. Det vi nå opplever i Møre og Romsdal er sterkt urettferdig. Et folkeopprør er i emning, med foreløpig to underskriftskampanjer for ny barneavdeling i Ålesund. Totalt 30 000 underskrifter er hentet inn av frustrerte foreldre med alvorlig syke små barn. Grensen er for lengst nådd! Nå må statsråden ta nødvendige grep og ansvar, slik at ny barneavdeling i Ålesund og nye Molde sjukehus kan realiseres som planlagt og lovet av statsminister Jens Stoltenberg.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: De regionale helseforetakene har et helhetlig ansvar for investeringer og drift. Investeringsmidler er derfor ikke øremerket, men gis gjennom midler i basisbevilgningen.

Ansvarsstrukturen i helseforetakmodellen innebærer at det er Helse Midt-Norge RHF som skal planlegge, prioritere og vurdere investeringsprosjektene i egen region, men ut fra tilgjengelige rammer. Beslutningskompetansen til å igangsette enkeltprosjekter er også lagt til styret i det regionale helseforetaket.

Helse Midt-Norge RHF fikk i 2008 en økning i basisbevilgningen der 229 mill. kroner av økningen var knyttet til økte midler til å oppgradere og gjenanskaffe bygg og utstyr. I

tillegg fikk Helse Midt-Norge i 2008 tildelt en låneramme på 730 mill. kroner, som utgjør

hele 45 pst. av årets samlede låneramme til de regionale helseforetakene. Med dette har regjeringen lagt til rette for at det regionale helseforetaket kan ta det helhetlige ansvaret som har vært en forutsetning i helseforetaksmodellen slik at prioriterte investeringer kan gjennomføres.

Planlegging av både Molde sykehus og ny barneavdeling i Ålesund er prioritert av Helse Midt-Norge RHF i 2008, og jeg registrerer også at planleggingen av begge prosjektene blir videreført.