Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1189 (2007-2008)
Innlevert: 29.05.2008
Sendt: 30.05.2008
Besvart: 06.06.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Vegdirektoratet har fått i oppdrag fra Regjeringen å utrede en forlengelse av E-16 østover fra Oslo. Vil denne utredningen kunne komme i konkurranse med ferdigstillingen av E-18 gjennom Østfold?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Samferdselsdepartementet har i brev 23. mai 2008 gitt Vegdirektoratet i oppdrag å utrede en sammenhengende hovedvegrute mellom Oslo og Gävle. Kopi av brevet følger til orientering vedlagt.

Som det fremgår av oppdragsbrevet er utredningen begrenset til en forlenging av E 16 gjennom omklassifiseringer av det eksisterende vegnett. En konsekvens av dette er at vurderinger av utbedrings- og utbyggingsbehov på den aktuelle strekningen ikke vil bli foretatt i forbindelse med denne utredningen. Jeg vil fremheve at slike problemstillinger vil bli gjenstand for behandling gjennom de ordinære rulleringene av Nasjonal transportplan, først i forbindelse med Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019, og de etterfølgende statsbudsjett.

Vedlegg til svar:

Grenseoverskridende infrastruktur - utredning om hovedvegforbindelse El6 Oslo -Gavle.

Vi viser til Vegdirektoratets brev 15. februar 2008 vedlagt Statens vegvesens og Jernbaneverkets felles rapport "Grenseoverskridende infrastruktur Norge og Sverige". Vi viser også til vårt brev 24. april 2008 til etatene om samme sak.

Rapportene fra Jernbaneverket og Statens vegvesen i Norge og Banverket og Vagverket i Sverige gir en god beskrivelse av status i den grenseoverskridende infrastrukturen og områder hvor samarbeidet over grensen er tilfredsstillende og på hvilke områder det er forbedringspotensial.

I rapportene nevnes et svensk-norsk initiativ for en sammenhengende hovedvegrute mellom Oslo og Gavle. Samferdselsdepartementet og Nåringsdepartementet i Sverige mener problemstillingen bør utredes nærmere. På denne bakgrunn bes Statens vegvesen om å utrede saken. Følgende momenter bør inngå i SVVs vurderinger:

- en forlenging av El 6 fra Bergen til riksgrensen Kongsvinger - Torsby, gjennom omklassifiseringer av eksisterende vegnett. Etaten vil stå fritt til å vurdere hensiktsmessige ruteføringer, ut fra faglige vurderinger blant annet av trafikkstrømmer og næringslivets transportbehov. Utredningen bør som minimum ha med følgende alternativ: ruteføring via Sandvika/Oslo og ruteføring via rv 35/rv 174 via Gardermoen, med arm til Sandvika.

- kostnader og konsekvenser ved en slik omklassifisering

- forholdene knyttet til å omklassifisere det aktuelle vegnettet til europaveg, blant annet basert på overenskomsten om det internasjonale hovedvegnettet i Europa (AGR).