Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1190 (2007-2008)
Innlevert: 29.05.2008
Sendt: 30.05.2008
Besvart: 06.06.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Flere kommuner kutter nå i kulturskoletilbudet og prisen på egenbetalingen går opp. I Hobøl kommune kuttes tilbudet dramatisk, siden det ikke finnes statlige forskrifter om størrelsen på tilbudet.
Vil statsråden utarbeide nasjonale retningslinjer som sikrer den faglige og sosiale profilen på kulturskoletilbudet i kommunene?

Begrunnelse

I Soria Moria-erklæringen står det at alle barn skal ha et kulturskoletilbud til en rimelig pris. Kulturskolene er en viktig del av den offentlige utdanningen. Det er viktig at alle barn og unge har tilgang til det samme tilbudet til en rimelig pris. I dag er det slik at alle kommuner er lovpålagt å ha et tilbud, men det finnes ingen nasjonale forskrifter som sikrer barn og unge et tilbud av høy kvalitet til en rimelig pris. Dette fører til store forskjeller i kommunenes tilbud. Dersom denne utviklingen får fortsette, kan vi komme i en situasjon hvor privatundervisning blir det eneste alternativet, og kun barn av foreldre med god råd får musikk- og kulturopplæring. Det er en svært uheldig utvikling og det er behov for tydeligere nasjonale retningslinjer som fastsetter kommunenes plikt til å tilby kulturskoletjenester med god kvalitet til lav pris.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Kunst og kultur gjør samfunnet rikere på opplevelser, og kulturskolene er viktige i arbeidet med å få barn og unge interessert dette. Regjeringen ønsker å bidra til et godt kulturskoletilbud ved å styrke kommuneøkonomien generelt og gi kommunene gode rammevilkår for vekst og utvikling. Så langt har denne regjeringen styrket kommuneøkonomien med nesten 21 milliarder kroner. I kommuneproposisjonen for 2009 følger regjeringen opp med ytterligere 7–7,5 milliarder kroner i samlet inntektsvekst. Av dette utgjør frie inntekter 3,5–4 milliarder kroner.

Deltakelsen i kulturskolen har på landsbasis vært relativt stabil de senere årene, med en liten økning fra høsten 2006 til høsten 2007. Gjennomsnittlig egenbetaling er om lag på samme nivå i 2007 som i 2006 (justert for prisvekst).

Jeg er bekymret for at egenbetalingen i kulturskolen enkelte steder er høy, og vil derfor følge med på utviklingen. Kvaliteten på kulturskoletilbudet er viktig, og det er en lokal prioritering å sikre midler som muliggjør høy kvalitet. Den konkrete utformingen av tilbudet er et lokalt ansvar, og jeg har så langt ikke sett behov for sentrale retningslinjer.