Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1191 (2007-2008)
Innlevert: 29.05.2008
Sendt: 30.05.2008
Besvart: 02.06.2008 av justisminister Knut Storberget

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Når har Regjeringen tenkt å oppfylle Stortingets vedtak om å foreta en gjennomgang av alle sider ved forliset av riggen Deep Sea Driller, og vil Regjeringen nå vurdere sitt moralske ansvar overfor overlevende og etterlatte etter forliset?

Begrunnelse

Stortinget vedtok 15. desember 2004: "Stortinget ber Regjeringa i samband med revidert nasjonalbudsjett 2005 foreta ein gjennomgang av alle sider ved forliset av riggen Deep Sea Driller".
Justisdepartementet vedtok i mars 2007 at utredningen i forbindelse med forliset av Deep Sea Driller skulle gjennomføres som en enmannsutredning, og politimester Rolf B. Wegner sa seg villig til å påta seg oppgaven. Utredningen ble overlevert Justisdepartementet 1. november 2007.
Utredningen var ifølge en rekke eksperter på området svært mangelfull og ble bl.a. karakterisert som lettvint og umoderne, og det er stilt spørsmål om utreder i det hele tatt har hatt kjennskap til moderne prinsipper for ulykkesgransking.
Til tross for denne svært så mangelfulle utredning og til tross for at det fortsatt finnes en rekke ubesvarte spørsmål i saken, skriver Justisdepartementet i revidert nasjonalbudsjett (St.prp. nr. 59 (2007-2008)) at man anser gjennomgangen av alle sider ved forliset av riggen Deep Sea Driller som avsluttet.
Det er helt åpenbart at Regjeringen ikke har oppfylt vedtaket om å gjennomgå alle sider av forliset av riggen Deep Sea Driller. Til tross for gjentatte forespørsler har man heller ikke vurdert myndighetenes moralske ansvar overfor overlevende og etterlatte etter forliset.
Viser for øvrig til mitt spørsmål 759 til statsministeren datert 9. september 2003, mitt spørsmål 1069 til arbeids- og inkluderingsministeren datert 19. juni 2006 og mitt spørsmål 476 til justisministeren datert 15. januar 2008.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Stortinget fattet 15. desember 2004 anmodningsvedtak nr. 175 (2004-2005):

”Stortinget ber Regjeringa i samband med revidert nasjonalbudsjett 2005 foreta ein gjennomgang av alle sider ved forliset av riggen Deep Sea Driller.”

Som det fremgår av St.prp. nr. 59 (2007-2008) er det på oppdrag fra Justisdepartementet foretatt en gjennomgang av alt foreliggende materiale etter forliset i form av en enmannsutredning. Utredningen har omfattet gjennomgang, analyse og sammenstilling av alle tilgjengelige dokumenter med tilknytning til forliset. Dette inkluderer også materiale fra Støttegruppen Deep Sea Driller. Videre har utreder hatt samtaler med overlevende og pårørende etter forliset, støttegruppen, medlemmer av undersøkelseskommisjonen fra 1976, offentlige myndigheter, rederiet Odfjell Drilling AS og andre personer som har vært involvert i forliset eller i oppfølgingsarbeidet.

I utredningen konkluderes det blant annet med at det ikke er grunnlag for å foreta ytterligere undersøkelser utover det som er gjennomført i forbindelse med utredningen. Justisdepartementet deler denne vurderingen. Regjeringen anser derfor å ha fulgt opp Stortingets vedtak.

Samtidig vil jeg påpeke at Deep Sea Driller var en tragisk ulykke i oljeindustriens barndom. Utredningen har vist at oppfølgingen overfor de pårørende og overlevende målt mot dagens standarder var klart mangelfull. Den mangelfulle oppfølgingen i forhold til de overlevende og etterlatte har på forskjellig måte og i varierende grad medført redusert livskvalitet for de som var berørt av ulykken. For å uttrykke min medfølelse med berørte av ulykken har jeg sendt et brev til alle overlevende, pårørende og etterlatte etter ulykken. I brevet medgir jeg blant annet at på det tidspunktet Deep Sea Driller-ulykken skjedde, hadde vi ikke den samme kunnskapen om behovet for oppfølging og støtte for mennesker som opplever kriser og ulykker som vi har i dag.