Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1192 (2007-2008)
Innlevert: 29.05.2008
Sendt: 30.05.2008
Besvart: 05.06.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Fra to områder i Nord-Gudbrandsdal, Heidal i Sel kommune og nordre delen av Skjåk kommune, har vi fått melding om manglende tv-dekning med det digitale bakkenettet. I Skjåk er det mange boliger og større hyttefelt uten dekning og i Heidal er det nærmere 100 husstander som har manglende eller svært ustabil dekning.
Er dette i samsvar med konsesjonskravene for det digitale bakkenettet?

Begrunnelse

I konsesjonen var det en forutsetning at hele befolkningen skulle få tilbud om digitale fjernsynssignaler, minst 95 pst. via bakkenett og resten via satelitt, kabel og bredbånd.
For de som bor i parabolskyggeområder er Norges televisjon AS pålagt å bygge ut digitalt skyggenett.
Det viser seg at mange husstander i Heidal som ligger i dekningsområde for parabol, har svært ustabile mottak som blir kraftig påvirket ved væromslag.
Innbyggerne i de to kommunene opplever at overgangen til det digitale bakkenettet har gitt dem dårligere tv-dekning. Jeg vil anta at det vil være flere områder i landet som opplever tilsvarende problemer som de har i Skjåk og Heidal.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det digitale bakkenettet er nylig satt i drift i Oppland fylke. De analoge sendingene i området vil ikke stenges før i februar 2009. Det er derfor fortsatt tid for utbyggeren til å rette opp eventuelle problemer med mottaket i de aktuelle områdene. Erfaringene fra utbygging og stengning av de analoge sendingene er så langt meget gode, og jeg er trygg på at også befolkningen i Oppland vil bli fornøyd med kvaliteten på det utvidede TV-tilbudet de nå får tilgang til.

Jeg ønsker også å gi en kommentar til representantens fremstilling av kravene til dekning i konsesjonen. Norges televisjon as (NTV) ble 2. juni 2006 tildelt konsesjon for et digitalt bakkenett for kringkasting. I pkt. 4.1.1 i konsesjonen er det krav om at det skal bygges ut et sendernett som omfatter to integrerte nett – et basisnett og et satellittskyggenett (heretter skyggenettet). Basisnettet skal tilby minst tre signalpakker og ha en befolkningsdekning på minst 95% (og en dekning på minst 70% av fritidsboligene). Skyggenettet skal dekke husstander som verken har dekning fra bakkenettet eller satellitt og gi et tilbud på minst én signalpakke. En husstand befinner seg i satellittskygge dersom det ikke er mulig å ta inn basisnettet med spesialinstallasjon, det ikke er mulig å knytte seg til kabelnett eller annen relevant fremføringsteknologi eller ikke lar seg gjøre å ta imot satellittsignaler på egen grunn og dette skyldes topografiske forhold (skygge fra fjell eller annen fast grunn). Det er antatt at totalt ca 5200 husstander i Norge befinner seg i satellittskygge.

I tillegg til dekningskravene i konsesjonen har kulturministeren pålagt NRK å dekke alle husstander i landet med sitt digitale TV- og radiotilbud.