Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1194 (2007-2008)
Innlevert: 29.05.2008
Sendt: 30.05.2008
Besvart: 05.06.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Hvordan begrunner statsråden behovet for at Statens forurensningstilsyn skal satse tungt på handel med klimatiltak, når det allerede er en rekke tilbydere av slike tjenester?

Begrunnelse

I forbindelse med revidert statsbudsjett foreslår Regjeringen å opprette en ordning i regi av SFT med salg av klimakvoter til privatpersoner og bedrifter. Det finnes allerede en rekke aktører, både miljøorganisasjoner og private firma, som driver salg av klimakvoter. Flere er bekymret for hvordan de skal kunne fortsette sin virksomhet når Regjeringen satser tungt på dette markedet.
Den naturlige løsning ville være å la de ulike aktørene bidra til et mangfold av tjenester, og at staten begrenser sin rolle til å sørge for nødvendig kvalitetssikring med den hensikt å ivareta forbrukernes interesser og å bidra til effektive klimatiltak.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: For hver FN-godkjente kvote som tas ut av omløp, får land med utslippsforpliktelser under Kyotoprotokollen anledning til å slippe ut ett tonn mindre. Kjøp og sletting av FN-godkjente klimakvoter fører derfor garantert til reduserte utslipp.

Det finnes en rekke tilbydere av frivillige kvotekjøp, både i Norge og i utlandet. Jeg har ikke grunn til å trekke de eksisterende norske tilbyderne av klimakompensasjon i tvil. Slik dette markedet fungerer i dag mener jeg likevel at det er vanskelig for publikum å vite at de betaler for reelle utslippsreduksjoner og at kvotene de kjøper faktisk blir slettet. Regjeringen har på denne bakgrunn foreslått at Statens forurensingstilsyn (SFT) skal tilby sletting av FN-godkjente kvoter, både kvoter fra prosjekter i utviklingsland og kvoter fra bedriftskvotesystemet i EU. Publikum skal kunne velge mellom å bidra til utslippsreduksjoner i utviklingsland eller i Europa.

Formålet med å etablere et statlig tilbud er å bidra til å senke terskelen for frivillige kvotekjøp, sikre tilliten til kvoter som virkemiddel, og bidra til at det blir slettet flere kvoter, dvs. bidra til større utslippsreduksjoner. SFT skal være et supplement til de private tilbyderne. SFTs ordning vil selvfølgelig måtte overholde konkurranseregelverket. Behovet for å ha en egen statlig ordning vil for øvrig bli vurdert løpende etter hvert som markedet for frivillig kvotekjøp utvikler seg.

Det synes ikke nødvendig å etablere en ordning hvor SFT forestår kvalitetssikring av de private tilbyderne. Alle som vil kan opprette konto hos SFT, slette FN-kvoter gjennom denne kontoen og få skriftlig bekreftelse på at kvoten er tatt ut av sirkulasjon. Det vil være administrativt krevende om SFT skal sørge for kvalitetssikring utover dette. Kvoter til frivillig sletting tilbys gjerne over internett i et uregulert, internasjonalt marked. På grunn av sin internasjonale karakter kan dette markedet ikke reguleres effektivt fra Norge.