Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1201 (2007-2008)
Innlevert: 30.05.2008
Sendt: 02.06.2008
Besvart: 10.06.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Beregninger fra Holbergfondene i Bergen viser at oljeprisøkningen har medført at verdien av norsk olje og gass fordelt pr. innbygger har økt fra 4,5 mill til 7,5 mill siste år.
Er finansminsteren enig i disse beregningene?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Ut fra den beskrivelsen som er gitt i media, ser det ut til at de beregningene som Holberg Fondsforvaltning har foretatt er svært enkle, jf. bl.a. oppslag i Dagens Næringsliv 30. mai 2008. Petroleumsformuen per innbygger er, så vidt departementet kan se, beregnet ved å multiplisere dagens oljepris med anslåtte gjenværende petroleumsressurser på norsk sokkel, dividert med antall innbyggere.

Etter Finansdepartementets vurdering har regnestykket fra Holberg Fondsforvaltning begrenset informasjonsverdi:

- Det er statens andel av netto kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten som er mest interessant for norske innbyggere. Beregningene fra Holberg Fondsforvaltning tar ikke hensyn til at det er kostnader forbundet med å hente opp olje- og gassressursene. Det tas heller ikke hensyn til at en del av nettoinntektene fra sokkelen tilfaller private selskaper og deres eiere, herunder også utenlandske.

- For å få fram dagens formuesverdi må verdien av en framtidig inntektsstrøm oppgis i form av en nåverdi, dvs. at det tas hensyn til at en framtidig inntektskrone ikke er like mye verdt som en krone i dag. I beregningene fra Holberg Fondsforvaltning foretas det ingen slik neddiskontering av framtidige inntekter. Anslaget gir derfor ikke uttrykk for dagens formue for den enkelte innbygger.

- Dagens oljepris er i beregningen videreført på lang sikt. Det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen i olje- og gassprisene. Usikkerheten er bl.a. knyttet til utviklingen i kostnadene ved produksjon av alternativ energi, som over tid vil danne en øvre grense for olje- og gassprisene. Dette kan være særlig viktig for gass, som i dag i stor grad brukes i stasjonær forbrenning og således konkurrerer mer direkte med bl.a. kull og atomkraft. Siden gass utgjør en stadig større andel av produksjonen på norsk sokkel, avhenger anslag for petroleumsformuen i vesentlig grad av hvilke forutsetninger som gjøres om gassprisen.

I kapittel 2.3 i Revidert nasjonalbudsjett 2008 (side 25) er nåverdien av statens andel av petroleumsformuen anslått til 3 410 mrd. kroner. Med en befolkning på vel 4,7 mill. innbyggere, kan formuen per innbygger anslås til om lag 720 000 kroner. Anslaget er basert på en oljepris på 230 2008-kroner per fat på lang sikt. Regjeringen vil legge fram nye anslag for statens andel av petroleumsformuen til høsten.